ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه عین الهی پیر ، نرجس اکاتی، مصطفی غفاری، (1396). بررسی برخی پارامترهای تعیین کننده کیفیت آب در ذخایر آب شرب منطقه سیستان (چاه نیمه شماره یک) و مقایسه آن ها با استانداردهای موجود، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19(1)، 37-49. magiran.com/p1732984
Fatemeh Einollahipeer , Narjes Okati, Mostaffa Ghafari, (2017). Survey of Some Water Quality Parameters in Sistan Drinking Water Sources (Chahnimeh Reservoir Number 1) and Compares Them with Existing Standards, Journal of Environmental Sciences and Technology, 19(1), 37-49. magiran.com/p1732984
فاطمه عین الهی پیر ، نرجس اکاتی، مصطفی غفاری، بررسی برخی پارامترهای تعیین کننده کیفیت آب در ذخایر آب شرب منطقه سیستان (چاه نیمه شماره یک) و مقایسه آن ها با استانداردهای موجود. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1396؛ 19(1): 37-49. magiran.com/p1732984
Fatemeh Einollahipeer , Narjes Okati, Mostaffa Ghafari, Survey of Some Water Quality Parameters in Sistan Drinking Water Sources (Chahnimeh Reservoir Number 1) and Compares Them with Existing Standards, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2017; 19(1): 37-49. magiran.com/p1732984
فاطمه عین الهی پیر ، نرجس اکاتی، مصطفی غفاری، "بررسی برخی پارامترهای تعیین کننده کیفیت آب در ذخایر آب شرب منطقه سیستان (چاه نیمه شماره یک) و مقایسه آن ها با استانداردهای موجود"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 19، شماره 1 (1396): 37-49. magiran.com/p1732984
Fatemeh Einollahipeer , Narjes Okati, Mostaffa Ghafari, "Survey of Some Water Quality Parameters in Sistan Drinking Water Sources (Chahnimeh Reservoir Number 1) and Compares Them with Existing Standards", Journal of Environmental Sciences and Technology 19, no.1 (2017): 37-49. magiran.com/p1732984
فاطمه عین الهی پیر ، نرجس اکاتی، مصطفی غفاری، (1396). 'بررسی برخی پارامترهای تعیین کننده کیفیت آب در ذخایر آب شرب منطقه سیستان (چاه نیمه شماره یک) و مقایسه آن ها با استانداردهای موجود'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19(1)، صص.37-49. magiran.com/p1732984
Fatemeh Einollahipeer , Narjes Okati, Mostaffa Ghafari, (2017). 'Survey of Some Water Quality Parameters in Sistan Drinking Water Sources (Chahnimeh Reservoir Number 1) and Compares Them with Existing Standards', Journal of Environmental Sciences and Technology, 19(1), pp.37-49. magiran.com/p1732984
فاطمه عین الهی پیر ؛ نرجس اکاتی؛ مصطفی غفاری. "بررسی برخی پارامترهای تعیین کننده کیفیت آب در ذخایر آب شرب منطقه سیستان (چاه نیمه شماره یک) و مقایسه آن ها با استانداردهای موجود". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19 ،1 ، 1396، 37-49. magiran.com/p1732984
Fatemeh Einollahipeer ; Narjes Okati; Mostaffa Ghafari. "Survey of Some Water Quality Parameters in Sistan Drinking Water Sources (Chahnimeh Reservoir Number 1) and Compares Them with Existing Standards", Journal of Environmental Sciences and Technology, 19, 1, 2017, 37-49. magiran.com/p1732984
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال