ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هانیه افتخاری، رضا اسلامی فارسانی ، سید محمدرضا خلیلی، حسین ابراهیم نژاد خالجیری، (1396). بهینه سازی رفتار خودترمیمی کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه توخالی، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(8)، 182-190. magiran.com/p1733075
Hanieh Eftekhari, Reza Eslami-Farsani , Seyed Mohammad Reza Khalili, Hossein Ebrahimnezhad-Khaljiri, (2017). Optimizing the self- healing behavior of hollow glass fibers reinforced epoxy matrix composite, Modares Mechanical Engineering, 17(8), 182-190. magiran.com/p1733075
هانیه افتخاری، رضا اسلامی فارسانی ، سید محمدرضا خلیلی، حسین ابراهیم نژاد خالجیری، بهینه سازی رفتار خودترمیمی کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه توخالی. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1396؛ 17(8): 182-190. magiran.com/p1733075
Hanieh Eftekhari, Reza Eslami-Farsani , Seyed Mohammad Reza Khalili, Hossein Ebrahimnezhad-Khaljiri, Optimizing the self- healing behavior of hollow glass fibers reinforced epoxy matrix composite, Modares Mechanical Engineering, 2017; 17(8): 182-190. magiran.com/p1733075
هانیه افتخاری، رضا اسلامی فارسانی ، سید محمدرضا خلیلی، حسین ابراهیم نژاد خالجیری، "بهینه سازی رفتار خودترمیمی کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه توخالی"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 17، شماره 8 (1396): 182-190. magiran.com/p1733075
Hanieh Eftekhari, Reza Eslami-Farsani , Seyed Mohammad Reza Khalili, Hossein Ebrahimnezhad-Khaljiri, "Optimizing the self- healing behavior of hollow glass fibers reinforced epoxy matrix composite", Modares Mechanical Engineering 17, no.8 (2017): 182-190. magiran.com/p1733075
هانیه افتخاری، رضا اسلامی فارسانی ، سید محمدرضا خلیلی، حسین ابراهیم نژاد خالجیری، (1396). 'بهینه سازی رفتار خودترمیمی کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه توخالی'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(8)، صص.182-190. magiran.com/p1733075
Hanieh Eftekhari, Reza Eslami-Farsani , Seyed Mohammad Reza Khalili, Hossein Ebrahimnezhad-Khaljiri, (2017). 'Optimizing the self- healing behavior of hollow glass fibers reinforced epoxy matrix composite', Modares Mechanical Engineering, 17(8), pp.182-190. magiran.com/p1733075
هانیه افتخاری؛ رضا اسلامی فارسانی ؛ سید محمدرضا خلیلی؛ حسین ابراهیم نژاد خالجیری. "بهینه سازی رفتار خودترمیمی کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه توخالی". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17 ،8 ، 1396، 182-190. magiran.com/p1733075
Hanieh Eftekhari; Reza Eslami-Farsani ; Seyed Mohammad Reza Khalili; Hossein Ebrahimnezhad-Khaljiri. "Optimizing the self- healing behavior of hollow glass fibers reinforced epoxy matrix composite", Modares Mechanical Engineering, 17, 8, 2017, 182-190. magiran.com/p1733075
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال