ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی نبی پور، سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری، سید حسین مهاجری، امیر رضا زراتی، محمد ضابطیان طرقی، (1396). مطالعه تجربی جریان آشفته در یک کانال مرکب با عمق کم سیلاب دشت به کمک سرعت-سنجی تصویری ذرات، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(8)، 164-172. magiran.com/p1733077
Mostafa Nabipour, Seyed Ali Akbar Salehi Neyshabouri , Seyed Hossein Mohajeri, Amir Reza Zarrati, Mohammad Zabetian Toroghi, (2017). Study on turbulent flow in a compound channel with shallow overbank using Particle Image Velocimetry, Modares Mechanical Engineering, 17(8), 164-172. magiran.com/p1733077
مصطفی نبی پور، سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری، سید حسین مهاجری، امیر رضا زراتی، محمد ضابطیان طرقی، مطالعه تجربی جریان آشفته در یک کانال مرکب با عمق کم سیلاب دشت به کمک سرعت-سنجی تصویری ذرات. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1396؛ 17(8): 164-172. magiran.com/p1733077
Mostafa Nabipour, Seyed Ali Akbar Salehi Neyshabouri , Seyed Hossein Mohajeri, Amir Reza Zarrati, Mohammad Zabetian Toroghi, Study on turbulent flow in a compound channel with shallow overbank using Particle Image Velocimetry, Modares Mechanical Engineering, 2017; 17(8): 164-172. magiran.com/p1733077
مصطفی نبی پور، سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری، سید حسین مهاجری، امیر رضا زراتی، محمد ضابطیان طرقی، "مطالعه تجربی جریان آشفته در یک کانال مرکب با عمق کم سیلاب دشت به کمک سرعت-سنجی تصویری ذرات"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 17، شماره 8 (1396): 164-172. magiran.com/p1733077
Mostafa Nabipour, Seyed Ali Akbar Salehi Neyshabouri , Seyed Hossein Mohajeri, Amir Reza Zarrati, Mohammad Zabetian Toroghi, "Study on turbulent flow in a compound channel with shallow overbank using Particle Image Velocimetry", Modares Mechanical Engineering 17, no.8 (2017): 164-172. magiran.com/p1733077
مصطفی نبی پور، سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری، سید حسین مهاجری، امیر رضا زراتی، محمد ضابطیان طرقی، (1396). 'مطالعه تجربی جریان آشفته در یک کانال مرکب با عمق کم سیلاب دشت به کمک سرعت-سنجی تصویری ذرات'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(8)، صص.164-172. magiran.com/p1733077
Mostafa Nabipour, Seyed Ali Akbar Salehi Neyshabouri , Seyed Hossein Mohajeri, Amir Reza Zarrati, Mohammad Zabetian Toroghi, (2017). 'Study on turbulent flow in a compound channel with shallow overbank using Particle Image Velocimetry', Modares Mechanical Engineering, 17(8), pp.164-172. magiran.com/p1733077
مصطفی نبی پور؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری؛ سید حسین مهاجری؛ امیر رضا زراتی؛ محمد ضابطیان طرقی. "مطالعه تجربی جریان آشفته در یک کانال مرکب با عمق کم سیلاب دشت به کمک سرعت-سنجی تصویری ذرات". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17 ،8 ، 1396، 164-172. magiran.com/p1733077
Mostafa Nabipour; Seyed Ali Akbar Salehi Neyshabouri ; Seyed Hossein Mohajeri; Amir Reza Zarrati; Mohammad Zabetian Toroghi. "Study on turbulent flow in a compound channel with shallow overbank using Particle Image Velocimetry", Modares Mechanical Engineering, 17, 8, 2017, 164-172. magiran.com/p1733077
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال