ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جهانگیر حیدری، (1395). تحلیل توزیع فضایی کاربری های خدمات عمومی شهری در نواحی شهر بوشهر، نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، 14(2)، 129-153. magiran.com/p1733155
Jahangir Heidari, (2017). Analysis of the Spatial Distribution of Urban Public Services in the Areas of Boushehr, Journal Of Geography and Regional Development Reseach Journal, 14(2), 129-153. magiran.com/p1733155
جهانگیر حیدری، تحلیل توزیع فضایی کاربری های خدمات عمومی شهری در نواحی شهر بوشهر. نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، 1395؛ 14(2): 129-153. magiran.com/p1733155
Jahangir Heidari, Analysis of the Spatial Distribution of Urban Public Services in the Areas of Boushehr, Journal Of Geography and Regional Development Reseach Journal, 2017; 14(2): 129-153. magiran.com/p1733155
جهانگیر حیدری، "تحلیل توزیع فضایی کاربری های خدمات عمومی شهری در نواحی شهر بوشهر"، نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای 14، شماره 2 (1395): 129-153. magiran.com/p1733155
Jahangir Heidari, "Analysis of the Spatial Distribution of Urban Public Services in the Areas of Boushehr", Journal Of Geography and Regional Development Reseach Journal 14, no.2 (2017): 129-153. magiran.com/p1733155
جهانگیر حیدری، (1395). 'تحلیل توزیع فضایی کاربری های خدمات عمومی شهری در نواحی شهر بوشهر'، نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، 14(2)، صص.129-153. magiran.com/p1733155
Jahangir Heidari, (2017). 'Analysis of the Spatial Distribution of Urban Public Services in the Areas of Boushehr', Journal Of Geography and Regional Development Reseach Journal, 14(2), pp.129-153. magiran.com/p1733155
جهانگیر حیدری. "تحلیل توزیع فضایی کاربری های خدمات عمومی شهری در نواحی شهر بوشهر". نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، 14 ،2 ، 1395، 129-153. magiran.com/p1733155
Jahangir Heidari. "Analysis of the Spatial Distribution of Urban Public Services in the Areas of Boushehr", Journal Of Geography and Regional Development Reseach Journal, 14, 2, 2017, 129-153. magiran.com/p1733155
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال