ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا طهماسبی، نور علی ساجدی، شهرام شعاعی، (1396). بررسی اثر محلول های مختلف و تیمارهای پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی، زراعی و کیفی ژنوتیپ های لوبیاقرمز، مجله پژوهش های حبوبات ایران، 8(1)، 60-72. magiran.com/p1733223
Reza Tahmasebi, Nour Ali Sajedi, Shahram Shoaei, (2017). Evaluation effect of different solutions and seed priming treatments on germination, agronomic and quality characteristics of red bean genotypes, Iranian Journal of Pulses Reseach, 8(1), 60-72. magiran.com/p1733223
رضا طهماسبی، نور علی ساجدی، شهرام شعاعی، بررسی اثر محلول های مختلف و تیمارهای پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی، زراعی و کیفی ژنوتیپ های لوبیاقرمز. مجله پژوهش های حبوبات ایران، 1396؛ 8(1): 60-72. magiran.com/p1733223
Reza Tahmasebi, Nour Ali Sajedi, Shahram Shoaei, Evaluation effect of different solutions and seed priming treatments on germination, agronomic and quality characteristics of red bean genotypes, Iranian Journal of Pulses Reseach, 2017; 8(1): 60-72. magiran.com/p1733223
رضا طهماسبی، نور علی ساجدی، شهرام شعاعی، "بررسی اثر محلول های مختلف و تیمارهای پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی، زراعی و کیفی ژنوتیپ های لوبیاقرمز"، مجله پژوهش های حبوبات ایران 8، شماره 1 (1396): 60-72. magiran.com/p1733223
Reza Tahmasebi, Nour Ali Sajedi, Shahram Shoaei, "Evaluation effect of different solutions and seed priming treatments on germination, agronomic and quality characteristics of red bean genotypes", Iranian Journal of Pulses Reseach 8, no.1 (2017): 60-72. magiran.com/p1733223
رضا طهماسبی، نور علی ساجدی، شهرام شعاعی، (1396). 'بررسی اثر محلول های مختلف و تیمارهای پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی، زراعی و کیفی ژنوتیپ های لوبیاقرمز'، مجله پژوهش های حبوبات ایران، 8(1)، صص.60-72. magiran.com/p1733223
Reza Tahmasebi, Nour Ali Sajedi, Shahram Shoaei, (2017). 'Evaluation effect of different solutions and seed priming treatments on germination, agronomic and quality characteristics of red bean genotypes', Iranian Journal of Pulses Reseach, 8(1), pp.60-72. magiran.com/p1733223
رضا طهماسبی؛ نور علی ساجدی؛ شهرام شعاعی. "بررسی اثر محلول های مختلف و تیمارهای پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی، زراعی و کیفی ژنوتیپ های لوبیاقرمز". مجله پژوهش های حبوبات ایران، 8 ،1 ، 1396، 60-72. magiran.com/p1733223
Reza Tahmasebi; Nour Ali Sajedi; Shahram Shoaei. "Evaluation effect of different solutions and seed priming treatments on germination, agronomic and quality characteristics of red bean genotypes", Iranian Journal of Pulses Reseach, 8, 1, 2017, 60-72. magiran.com/p1733223
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال