ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مرتضی طباطبایی ، غلامحسین توکلی، (1396). راهکاری برای مواجهه صحیح با دنیای تکنولوژیک مدرن، در مقایسه آرای نصر و فینبرگ، مجله الهیات تطبیقی، 8(17)، 29-44. magiran.com/p1734023
Sayyed Morteza Tabatabaee, Gholamhossein Tavakkoli, (2017). A Strategy to Appropriately Encounter the Modern Technological World: a Comparison of Nasr and Feenberg's Perspectives, Comparative Theology, 8(17), 29-44. magiran.com/p1734023
سید مرتضی طباطبایی ، غلامحسین توکلی، راهکاری برای مواجهه صحیح با دنیای تکنولوژیک مدرن، در مقایسه آرای نصر و فینبرگ. مجله الهیات تطبیقی، 1396؛ 8(17): 29-44. magiran.com/p1734023
Sayyed Morteza Tabatabaee, Gholamhossein Tavakkoli, A Strategy to Appropriately Encounter the Modern Technological World: a Comparison of Nasr and Feenberg's Perspectives, Comparative Theology, 2017; 8(17): 29-44. magiran.com/p1734023
سید مرتضی طباطبایی ، غلامحسین توکلی، "راهکاری برای مواجهه صحیح با دنیای تکنولوژیک مدرن، در مقایسه آرای نصر و فینبرگ"، مجله الهیات تطبیقی 8، شماره 17 (1396): 29-44. magiran.com/p1734023
Sayyed Morteza Tabatabaee, Gholamhossein Tavakkoli, "A Strategy to Appropriately Encounter the Modern Technological World: a Comparison of Nasr and Feenberg's Perspectives", Comparative Theology 8, no.17 (2017): 29-44. magiran.com/p1734023
سید مرتضی طباطبایی ، غلامحسین توکلی، (1396). 'راهکاری برای مواجهه صحیح با دنیای تکنولوژیک مدرن، در مقایسه آرای نصر و فینبرگ'، مجله الهیات تطبیقی، 8(17)، صص.29-44. magiran.com/p1734023
Sayyed Morteza Tabatabaee, Gholamhossein Tavakkoli, (2017). 'A Strategy to Appropriately Encounter the Modern Technological World: a Comparison of Nasr and Feenberg's Perspectives', Comparative Theology, 8(17), pp.29-44. magiran.com/p1734023
سید مرتضی طباطبایی ؛ غلامحسین توکلی. "راهکاری برای مواجهه صحیح با دنیای تکنولوژیک مدرن، در مقایسه آرای نصر و فینبرگ". مجله الهیات تطبیقی، 8 ،17 ، 1396، 29-44. magiran.com/p1734023
Sayyed Morteza Tabatabaee; Gholamhossein Tavakkoli. "A Strategy to Appropriately Encounter the Modern Technological World: a Comparison of Nasr and Feenberg's Perspectives", Comparative Theology, 8, 17, 2017, 29-44. magiran.com/p1734023
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال