ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهروز محمدی یگانه، مهدی چراغی، لیلا اسلامی، (1396). تحلیلی بر اثرات اعتبارات مقاوم سازی مسکن روستایی بر کارکرد تولیدی آن (مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان)، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 36(158)، 51-62. magiran.com/p1734093
Behrouz Mohammadiyeganeh, Mehdi Cheraghi , Leila Eslami, (2017). An Analysis of the Effects of Housing Retrofitting Credits on the Productive Functions of Rural Housing (Case Study of Mojezat County, Zanjan Township), Housing And Rural Environment, 36(158), 51-62. magiran.com/p1734093
بهروز محمدی یگانه، مهدی چراغی، لیلا اسلامی، تحلیلی بر اثرات اعتبارات مقاوم سازی مسکن روستایی بر کارکرد تولیدی آن (مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان). فصلنامه مسکن و محیط روستا، 1396؛ 36(158): 51-62. magiran.com/p1734093
Behrouz Mohammadiyeganeh, Mehdi Cheraghi , Leila Eslami, An Analysis of the Effects of Housing Retrofitting Credits on the Productive Functions of Rural Housing (Case Study of Mojezat County, Zanjan Township), Housing And Rural Environment, 2017; 36(158): 51-62. magiran.com/p1734093
بهروز محمدی یگانه، مهدی چراغی، لیلا اسلامی، "تحلیلی بر اثرات اعتبارات مقاوم سازی مسکن روستایی بر کارکرد تولیدی آن (مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان)"، فصلنامه مسکن و محیط روستا 36، شماره 158 (1396): 51-62. magiran.com/p1734093
Behrouz Mohammadiyeganeh, Mehdi Cheraghi , Leila Eslami, "An Analysis of the Effects of Housing Retrofitting Credits on the Productive Functions of Rural Housing (Case Study of Mojezat County, Zanjan Township)", Housing And Rural Environment 36, no.158 (2017): 51-62. magiran.com/p1734093
بهروز محمدی یگانه، مهدی چراغی، لیلا اسلامی، (1396). 'تحلیلی بر اثرات اعتبارات مقاوم سازی مسکن روستایی بر کارکرد تولیدی آن (مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان)'، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 36(158)، صص.51-62. magiran.com/p1734093
Behrouz Mohammadiyeganeh, Mehdi Cheraghi , Leila Eslami, (2017). 'An Analysis of the Effects of Housing Retrofitting Credits on the Productive Functions of Rural Housing (Case Study of Mojezat County, Zanjan Township)', Housing And Rural Environment, 36(158), pp.51-62. magiran.com/p1734093
بهروز محمدی یگانه؛ مهدی چراغی؛ لیلا اسلامی. "تحلیلی بر اثرات اعتبارات مقاوم سازی مسکن روستایی بر کارکرد تولیدی آن (مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان)". فصلنامه مسکن و محیط روستا، 36 ،158 ، 1396، 51-62. magiran.com/p1734093
Behrouz Mohammadiyeganeh; Mehdi Cheraghi ; Leila Eslami. "An Analysis of the Effects of Housing Retrofitting Credits on the Productive Functions of Rural Housing (Case Study of Mojezat County, Zanjan Township)", Housing And Rural Environment, 36, 158, 2017, 51-62. magiran.com/p1734093
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال