ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم خدایار، (1395). رمان مسلمانان دارالراحت و ویژگی های ترجمه فارسی آن، نشریه رودکی (پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی)، 17(47)، 25-47. magiran.com/p1734263
Ebrahim Khodayar, (2017). The Muslims of the Adobe of Felicity (The Muslims of Darorrähat) Novel and the Features of It's Translation in Persian, Journal of Rudaki, 17(47), 25-47. magiran.com/p1734263
ابراهیم خدایار، رمان مسلمانان دارالراحت و ویژگی های ترجمه فارسی آن. نشریه رودکی (پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی)، 1395؛ 17(47): 25-47. magiran.com/p1734263
Ebrahim Khodayar, The Muslims of the Adobe of Felicity (The Muslims of Darorrähat) Novel and the Features of It's Translation in Persian, Journal of Rudaki, 2017; 17(47): 25-47. magiran.com/p1734263
ابراهیم خدایار، "رمان مسلمانان دارالراحت و ویژگی های ترجمه فارسی آن"، نشریه رودکی (پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی) 17، شماره 47 (1395): 25-47. magiran.com/p1734263
Ebrahim Khodayar, "The Muslims of the Adobe of Felicity (The Muslims of Darorrähat) Novel and the Features of It's Translation in Persian", Journal of Rudaki 17, no.47 (2017): 25-47. magiran.com/p1734263
ابراهیم خدایار، (1395). 'رمان مسلمانان دارالراحت و ویژگی های ترجمه فارسی آن'، نشریه رودکی (پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی)، 17(47)، صص.25-47. magiran.com/p1734263
Ebrahim Khodayar, (2017). 'The Muslims of the Adobe of Felicity (The Muslims of Darorrähat) Novel and the Features of It's Translation in Persian', Journal of Rudaki, 17(47), pp.25-47. magiran.com/p1734263
ابراهیم خدایار. "رمان مسلمانان دارالراحت و ویژگی های ترجمه فارسی آن". نشریه رودکی (پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی)، 17 ،47 ، 1395، 25-47. magiran.com/p1734263
Ebrahim Khodayar. "The Muslims of the Adobe of Felicity (The Muslims of Darorrähat) Novel and the Features of It's Translation in Persian", Journal of Rudaki, 17, 47, 2017, 25-47. magiran.com/p1734263
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال