ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم یوسف زاده، محسن آزاد، نسرین داوری دولت آبادی، (1396). بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در زمینه اجرای پزشکی از راه دور، مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین، 3(1)، 9-16. magiran.com/p1734304
Maryam Yousefzade, Mohsen Azad, Nasrin Davaridolatabadi, (2017). Nursing, Midwifery and Para medicine University Student's Attitude towards the Application of Tele Medicine, Journal of Modern Medical Information Sciences, 3(1), 9-16. magiran.com/p1734304
مریم یوسف زاده، محسن آزاد، نسرین داوری دولت آبادی، بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در زمینه اجرای پزشکی از راه دور. مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین، 1396؛ 3(1): 9-16. magiran.com/p1734304
Maryam Yousefzade, Mohsen Azad, Nasrin Davaridolatabadi, Nursing, Midwifery and Para medicine University Student's Attitude towards the Application of Tele Medicine, Journal of Modern Medical Information Sciences, 2017; 3(1): 9-16. magiran.com/p1734304
مریم یوسف زاده، محسن آزاد، نسرین داوری دولت آبادی، "بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در زمینه اجرای پزشکی از راه دور"، مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین 3، شماره 1 (1396): 9-16. magiran.com/p1734304
Maryam Yousefzade, Mohsen Azad, Nasrin Davaridolatabadi, "Nursing, Midwifery and Para medicine University Student's Attitude towards the Application of Tele Medicine", Journal of Modern Medical Information Sciences 3, no.1 (2017): 9-16. magiran.com/p1734304
مریم یوسف زاده، محسن آزاد، نسرین داوری دولت آبادی، (1396). 'بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در زمینه اجرای پزشکی از راه دور'، مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین، 3(1)، صص.9-16. magiran.com/p1734304
Maryam Yousefzade, Mohsen Azad, Nasrin Davaridolatabadi, (2017). 'Nursing, Midwifery and Para medicine University Student's Attitude towards the Application of Tele Medicine', Journal of Modern Medical Information Sciences, 3(1), pp.9-16. magiran.com/p1734304
مریم یوسف زاده؛ محسن آزاد؛ نسرین داوری دولت آبادی. "بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در زمینه اجرای پزشکی از راه دور". مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین، 3 ،1 ، 1396، 9-16. magiran.com/p1734304
Maryam Yousefzade; Mohsen Azad; Nasrin Davaridolatabadi. "Nursing, Midwifery and Para medicine University Student's Attitude towards the Application of Tele Medicine", Journal of Modern Medical Information Sciences, 3, 1, 2017, 9-16. magiran.com/p1734304
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال