ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمدحسین پور، حمید گرجی، محمد بخشی جویباری، (1397). بررسی پارامتر های فرآیندی در تولید قطعات استوانه ای از جنس آلومینیوم 5052 با هیدروفرمینگ گرم، فصلنامه مکانیک هوافضا، 14(2)، 43-55. magiran.com/p1734315
Mohammad Hosseinpour, Hamid Gorji, Mohammad Bakhshi Jooybari, (2018). Investigation of Process Parameters in Production of Cylindrical Parts of Aluminum 5052 by Warm Hydroforming, Aerospace Mechanics Journal, 14(2), 43-55. magiran.com/p1734315
سید محمدحسین پور، حمید گرجی، محمد بخشی جویباری، بررسی پارامتر های فرآیندی در تولید قطعات استوانه ای از جنس آلومینیوم 5052 با هیدروفرمینگ گرم. فصلنامه مکانیک هوافضا، 1397؛ 14(2): 43-55. magiran.com/p1734315
Mohammad Hosseinpour, Hamid Gorji, Mohammad Bakhshi Jooybari, Investigation of Process Parameters in Production of Cylindrical Parts of Aluminum 5052 by Warm Hydroforming, Aerospace Mechanics Journal, 2018; 14(2): 43-55. magiran.com/p1734315
سید محمدحسین پور، حمید گرجی، محمد بخشی جویباری، "بررسی پارامتر های فرآیندی در تولید قطعات استوانه ای از جنس آلومینیوم 5052 با هیدروفرمینگ گرم"، فصلنامه مکانیک هوافضا 14، شماره 2 (1397): 43-55. magiran.com/p1734315
Mohammad Hosseinpour, Hamid Gorji, Mohammad Bakhshi Jooybari, "Investigation of Process Parameters in Production of Cylindrical Parts of Aluminum 5052 by Warm Hydroforming", Aerospace Mechanics Journal 14, no.2 (2018): 43-55. magiran.com/p1734315
سید محمدحسین پور، حمید گرجی، محمد بخشی جویباری، (1397). 'بررسی پارامتر های فرآیندی در تولید قطعات استوانه ای از جنس آلومینیوم 5052 با هیدروفرمینگ گرم'، فصلنامه مکانیک هوافضا، 14(2)، صص.43-55. magiran.com/p1734315
Mohammad Hosseinpour, Hamid Gorji, Mohammad Bakhshi Jooybari, (2018). 'Investigation of Process Parameters in Production of Cylindrical Parts of Aluminum 5052 by Warm Hydroforming', Aerospace Mechanics Journal, 14(2), pp.43-55. magiran.com/p1734315
سید محمدحسین پور؛ حمید گرجی؛ محمد بخشی جویباری. "بررسی پارامتر های فرآیندی در تولید قطعات استوانه ای از جنس آلومینیوم 5052 با هیدروفرمینگ گرم". فصلنامه مکانیک هوافضا، 14 ،2 ، 1397، 43-55. magiran.com/p1734315
Mohammad Hosseinpour; Hamid Gorji; Mohammad Bakhshi Jooybari. "Investigation of Process Parameters in Production of Cylindrical Parts of Aluminum 5052 by Warm Hydroforming", Aerospace Mechanics Journal, 14, 2, 2018, 43-55. magiran.com/p1734315
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال