ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی شاهین، محمد سعید جبل عاملی، آرمین جبارزاده، (1395). مکان یابی هاب سلسله مراتبی چند روش حمل و نقلی و چند کالایی در فضای غیرقطعی، نشریه مدیریت صنعتی، 8(23)، 625-658. magiran.com/p1734427
Mahdi Shahin , Mohammad Saeed Jabalameli, Armin Jabbarzadeh, (2017). Multi-modal and multi-product hierarchical hub location under uncertainty, Journal of Industrial Management, 8(23), 625-658. magiran.com/p1734427
مهدی شاهین، محمد سعید جبل عاملی، آرمین جبارزاده، مکان یابی هاب سلسله مراتبی چند روش حمل و نقلی و چند کالایی در فضای غیرقطعی. نشریه مدیریت صنعتی، 1395؛ 8(23): 625-658. magiran.com/p1734427
Mahdi Shahin , Mohammad Saeed Jabalameli, Armin Jabbarzadeh, Multi-modal and multi-product hierarchical hub location under uncertainty, Journal of Industrial Management, 2017; 8(23): 625-658. magiran.com/p1734427
مهدی شاهین، محمد سعید جبل عاملی، آرمین جبارزاده، "مکان یابی هاب سلسله مراتبی چند روش حمل و نقلی و چند کالایی در فضای غیرقطعی"، نشریه مدیریت صنعتی 8، شماره 23 (1395): 625-658. magiran.com/p1734427
Mahdi Shahin , Mohammad Saeed Jabalameli, Armin Jabbarzadeh, "Multi-modal and multi-product hierarchical hub location under uncertainty", Journal of Industrial Management 8, no.23 (2017): 625-658. magiran.com/p1734427
مهدی شاهین، محمد سعید جبل عاملی، آرمین جبارزاده، (1395). 'مکان یابی هاب سلسله مراتبی چند روش حمل و نقلی و چند کالایی در فضای غیرقطعی'، نشریه مدیریت صنعتی، 8(23)، صص.625-658. magiran.com/p1734427
Mahdi Shahin , Mohammad Saeed Jabalameli, Armin Jabbarzadeh, (2017). 'Multi-modal and multi-product hierarchical hub location under uncertainty', Journal of Industrial Management, 8(23), pp.625-658. magiran.com/p1734427
مهدی شاهین؛ محمد سعید جبل عاملی؛ آرمین جبارزاده. "مکان یابی هاب سلسله مراتبی چند روش حمل و نقلی و چند کالایی در فضای غیرقطعی". نشریه مدیریت صنعتی، 8 ،23 ، 1395، 625-658. magiran.com/p1734427
Mahdi Shahin ; Mohammad Saeed Jabalameli; Armin Jabbarzadeh. "Multi-modal and multi-product hierarchical hub location under uncertainty", Journal of Industrial Management, 8, 23, 2017, 625-658. magiran.com/p1734427
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال