ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رعنا پرورش، سید رضا موسوی حرمی، محمد خانه باد، علیرضا پیریایی، محمدحسین اصیلیان، (1396). تاثیر تکتونیک نمک در تاقدیس کورده بر تغییرات ضخامت، رخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک (فارس، زاگرس)، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 33(2)، 65-82. magiran.com/p1734649
Rana Parvaresh, Sayed Reza Mosavi Harami , Mohammad Khanehbad, Alireza Pyreai, Mohammadhossein Asilian, (2017). Effect of salt tectonics on theKourdeh Anticline on the thickness varriations, facies, depositional environment and diagenesis of the Sarvak Formation (Fars, Zagros), Stratigraphy and Sedimentology Researches, 33(2), 65-82. magiran.com/p1734649
رعنا پرورش، سید رضا موسوی حرمی، محمد خانه باد، علیرضا پیریایی، محمدحسین اصیلیان، تاثیر تکتونیک نمک در تاقدیس کورده بر تغییرات ضخامت، رخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک (فارس، زاگرس). فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 1396؛ 33(2): 65-82. magiran.com/p1734649
Rana Parvaresh, Sayed Reza Mosavi Harami , Mohammad Khanehbad, Alireza Pyreai, Mohammadhossein Asilian, Effect of salt tectonics on theKourdeh Anticline on the thickness varriations, facies, depositional environment and diagenesis of the Sarvak Formation (Fars, Zagros), Stratigraphy and Sedimentology Researches, 2017; 33(2): 65-82. magiran.com/p1734649
رعنا پرورش، سید رضا موسوی حرمی، محمد خانه باد، علیرضا پیریایی، محمدحسین اصیلیان، "تاثیر تکتونیک نمک در تاقدیس کورده بر تغییرات ضخامت، رخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک (فارس، زاگرس)"، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 33، شماره 2 (1396): 65-82. magiran.com/p1734649
Rana Parvaresh, Sayed Reza Mosavi Harami , Mohammad Khanehbad, Alireza Pyreai, Mohammadhossein Asilian, "Effect of salt tectonics on theKourdeh Anticline on the thickness varriations, facies, depositional environment and diagenesis of the Sarvak Formation (Fars, Zagros)", Stratigraphy and Sedimentology Researches 33, no.2 (2017): 65-82. magiran.com/p1734649
رعنا پرورش، سید رضا موسوی حرمی، محمد خانه باد، علیرضا پیریایی، محمدحسین اصیلیان، (1396). 'تاثیر تکتونیک نمک در تاقدیس کورده بر تغییرات ضخامت، رخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک (فارس، زاگرس)'، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 33(2)، صص.65-82. magiran.com/p1734649
Rana Parvaresh, Sayed Reza Mosavi Harami , Mohammad Khanehbad, Alireza Pyreai, Mohammadhossein Asilian, (2017). 'Effect of salt tectonics on theKourdeh Anticline on the thickness varriations, facies, depositional environment and diagenesis of the Sarvak Formation (Fars, Zagros)', Stratigraphy and Sedimentology Researches, 33(2), pp.65-82. magiran.com/p1734649
رعنا پرورش؛ سید رضا موسوی حرمی؛ محمد خانه باد؛ علیرضا پیریایی؛ محمدحسین اصیلیان. "تاثیر تکتونیک نمک در تاقدیس کورده بر تغییرات ضخامت، رخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک (فارس، زاگرس)". فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 33 ،2 ، 1396، 65-82. magiran.com/p1734649
Rana Parvaresh; Sayed Reza Mosavi Harami ; Mohammad Khanehbad; Alireza Pyreai; Mohammadhossein Asilian. "Effect of salt tectonics on theKourdeh Anticline on the thickness varriations, facies, depositional environment and diagenesis of the Sarvak Formation (Fars, Zagros)", Stratigraphy and Sedimentology Researches, 33, 2, 2017, 65-82. magiran.com/p1734649
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال