ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اصغر باقری ، عمران غفاری، حسین شعبانعلی فمی، (1396). عوامل موثر بر دانش مدیریت ضایعات سیب زمینی کاران شهرستان رزن، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 48(2)، 257-269. magiran.com/p1734712
Asghar Bagheri , (2017). Factors affecting farmer's knowledge of potato waste management in the county of Razan - Hamedan, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 48(2), 257-269. magiran.com/p1734712
اصغر باقری ، عمران غفاری، حسین شعبانعلی فمی، عوامل موثر بر دانش مدیریت ضایعات سیب زمینی کاران شهرستان رزن. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 1396؛ 48(2): 257-269. magiran.com/p1734712
Asghar Bagheri , Factors affecting farmer's knowledge of potato waste management in the county of Razan - Hamedan, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 2017; 48(2): 257-269. magiran.com/p1734712
اصغر باقری ، عمران غفاری، حسین شعبانعلی فمی، "عوامل موثر بر دانش مدیریت ضایعات سیب زمینی کاران شهرستان رزن"، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 48، شماره 2 (1396): 257-269. magiran.com/p1734712
Asghar Bagheri , "Factors affecting farmer's knowledge of potato waste management in the county of Razan - Hamedan", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development 48, no.2 (2017): 257-269. magiran.com/p1734712
اصغر باقری ، عمران غفاری، حسین شعبانعلی فمی، (1396). 'عوامل موثر بر دانش مدیریت ضایعات سیب زمینی کاران شهرستان رزن'، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 48(2)، صص.257-269. magiran.com/p1734712
Asghar Bagheri , (2017). 'Factors affecting farmer's knowledge of potato waste management in the county of Razan - Hamedan', Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 48(2), pp.257-269. magiran.com/p1734712
اصغر باقری ؛ عمران غفاری؛ حسین شعبانعلی فمی. "عوامل موثر بر دانش مدیریت ضایعات سیب زمینی کاران شهرستان رزن". فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 48 ،2 ، 1396، 257-269. magiran.com/p1734712
Asghar Bagheri . "Factors affecting farmer's knowledge of potato waste management in the county of Razan - Hamedan", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 48, 2, 2017, 257-269. magiran.com/p1734712
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال