ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Saeed Vaghee, Azam Salarhaji , Masoud Kashani Lotfabadi, Nastaran Vaghei, (2017). Comparing the Effect of Contact-based Education with Acceptance and Commitment Training on Destigmatization Toward Psychiatric Disorders in Nursing Students, Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 11(2), 14. magiran.com/p1735649
Saeed Vaghee, Azam Salarhaji , Masoud Kashani Lotfabadi, Nastaran Vaghei, Comparing the Effect of Contact-based Education with Acceptance and Commitment Training on Destigmatization Toward Psychiatric Disorders in Nursing Students, Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 2017; 11(2): 14. magiran.com/p1735649
Saeed Vaghee, Azam Salarhaji , Masoud Kashani Lotfabadi, Nastaran Vaghei, "Comparing the Effect of Contact-based Education with Acceptance and Commitment Training on Destigmatization Toward Psychiatric Disorders in Nursing Students", Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 11, no.2 (2017): 14. magiran.com/p1735649
Saeed Vaghee, Azam Salarhaji , Masoud Kashani Lotfabadi, Nastaran Vaghei, (2017). 'Comparing the Effect of Contact-based Education with Acceptance and Commitment Training on Destigmatization Toward Psychiatric Disorders in Nursing Students', Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 11(2), pp.14. magiran.com/p1735649
Saeed Vaghee; Azam Salarhaji ; Masoud Kashani Lotfabadi; Nastaran Vaghei. "Comparing the Effect of Contact-based Education with Acceptance and Commitment Training on Destigmatization Toward Psychiatric Disorders in Nursing Students", Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 11, 2, 2017, 14. magiran.com/p1735649
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال