ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد زارع، علی اکبر نظری سامانی، شهرام خلیقی، جواد بذرافشان، محسن حسنجوری، (1396). پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی در حوزه آبخیز کسیلیان با استفاده از مدل سلول خودکار- مارکوف، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 70(2)، 373-383. magiran.com/p1735911
M. Zare, Aliakbar Nazari Samani , (2017). Anticipating of spatial changes trend of land uses based on the cellular automaton-Markov model in Kessillian watershed, Journal of Range and Watershed Management, 70(2), 373-383. magiran.com/p1735911
محمد زارع، علی اکبر نظری سامانی، شهرام خلیقی، جواد بذرافشان، محسن حسنجوری، پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی در حوزه آبخیز کسیلیان با استفاده از مدل سلول خودکار- مارکوف. فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 1396؛ 70(2): 373-383. magiran.com/p1735911
M. Zare, Aliakbar Nazari Samani , Anticipating of spatial changes trend of land uses based on the cellular automaton-Markov model in Kessillian watershed, Journal of Range and Watershed Management, 2017; 70(2): 373-383. magiran.com/p1735911
محمد زارع، علی اکبر نظری سامانی، شهرام خلیقی، جواد بذرافشان، محسن حسنجوری، "پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی در حوزه آبخیز کسیلیان با استفاده از مدل سلول خودکار- مارکوف"، فصلنامه مرتع و آبخیزداری 70، شماره 2 (1396): 373-383. magiran.com/p1735911
M. Zare, Aliakbar Nazari Samani , "Anticipating of spatial changes trend of land uses based on the cellular automaton-Markov model in Kessillian watershed", Journal of Range and Watershed Management 70, no.2 (2017): 373-383. magiran.com/p1735911
محمد زارع، علی اکبر نظری سامانی، شهرام خلیقی، جواد بذرافشان، محسن حسنجوری، (1396). 'پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی در حوزه آبخیز کسیلیان با استفاده از مدل سلول خودکار- مارکوف'، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 70(2)، صص.373-383. magiran.com/p1735911
M. Zare, Aliakbar Nazari Samani , (2017). 'Anticipating of spatial changes trend of land uses based on the cellular automaton-Markov model in Kessillian watershed', Journal of Range and Watershed Management, 70(2), pp.373-383. magiran.com/p1735911
محمد زارع؛ علی اکبر نظری سامانی؛ شهرام خلیقی؛ جواد بذرافشان؛ محسن حسنجوری. "پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی در حوزه آبخیز کسیلیان با استفاده از مدل سلول خودکار- مارکوف". فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 70 ،2 ، 1396، 373-383. magiran.com/p1735911
M. Zare; Aliakbar Nazari Samani . "Anticipating of spatial changes trend of land uses based on the cellular automaton-Markov model in Kessillian watershed", Journal of Range and Watershed Management, 70, 2, 2017, 373-383. magiran.com/p1735911
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال