ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی رضازاده جودی ، محمد تقی ستاری، (1396). مقایسه کارایی روش های رگرسیون بردار پشتیبان و k-نزدیکترین همسایگی در برآورد میزان بار رسوبی معلق در رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه لیقوان چای)، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 70(2)، 345-358. magiran.com/p1735913
Ali Rezazadeh Joudi , Mohammad Taghi Sattari, (2017). Comparison of the Efficiency of Support Vector Regression and K-Nearest Neighbor Methods in suspended sediment load Estimation in river (Case Study: Lighvan Chay River), Journal of Range and Watershed Management, 70(2), 345-358. magiran.com/p1735913
علی رضازاده جودی ، محمد تقی ستاری، مقایسه کارایی روش های رگرسیون بردار پشتیبان و k-نزدیکترین همسایگی در برآورد میزان بار رسوبی معلق در رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه لیقوان چای). فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 1396؛ 70(2): 345-358. magiran.com/p1735913
Ali Rezazadeh Joudi , Mohammad Taghi Sattari, Comparison of the Efficiency of Support Vector Regression and K-Nearest Neighbor Methods in suspended sediment load Estimation in river (Case Study: Lighvan Chay River), Journal of Range and Watershed Management, 2017; 70(2): 345-358. magiran.com/p1735913
علی رضازاده جودی ، محمد تقی ستاری، "مقایسه کارایی روش های رگرسیون بردار پشتیبان و k-نزدیکترین همسایگی در برآورد میزان بار رسوبی معلق در رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه لیقوان چای)"، فصلنامه مرتع و آبخیزداری 70، شماره 2 (1396): 345-358. magiran.com/p1735913
Ali Rezazadeh Joudi , Mohammad Taghi Sattari, "Comparison of the Efficiency of Support Vector Regression and K-Nearest Neighbor Methods in suspended sediment load Estimation in river (Case Study: Lighvan Chay River)", Journal of Range and Watershed Management 70, no.2 (2017): 345-358. magiran.com/p1735913
علی رضازاده جودی ، محمد تقی ستاری، (1396). 'مقایسه کارایی روش های رگرسیون بردار پشتیبان و k-نزدیکترین همسایگی در برآورد میزان بار رسوبی معلق در رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه لیقوان چای)'، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 70(2)، صص.345-358. magiran.com/p1735913
Ali Rezazadeh Joudi , Mohammad Taghi Sattari, (2017). 'Comparison of the Efficiency of Support Vector Regression and K-Nearest Neighbor Methods in suspended sediment load Estimation in river (Case Study: Lighvan Chay River)', Journal of Range and Watershed Management, 70(2), pp.345-358. magiran.com/p1735913
علی رضازاده جودی ؛ محمد تقی ستاری. "مقایسه کارایی روش های رگرسیون بردار پشتیبان و k-نزدیکترین همسایگی در برآورد میزان بار رسوبی معلق در رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه لیقوان چای)". فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 70 ،2 ، 1396، 345-358. magiran.com/p1735913
Ali Rezazadeh Joudi ; Mohammad Taghi Sattari. "Comparison of the Efficiency of Support Vector Regression and K-Nearest Neighbor Methods in suspended sediment load Estimation in river (Case Study: Lighvan Chay River)", Journal of Range and Watershed Management, 70, 2, 2017, 345-358. magiran.com/p1735913
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال