ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا حاجی پور ، حسین بارانی، حسن یگانه، احمد عابدی سروستانی، (1396). بررسی عوامل موثر بر مدیریت زمانی چرای دام در مراتع استان لرستان (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت)، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 70(2)، 287-297. magiran.com/p1735917
Samira Hajipuor , Hossein Barani, Hassan Yaganeh, Ahmad Abadi Sarvastani, (2017). Analyzing Effective Factors on»Time Management of Livestock «Grazing on Lorestan Province Rangeland (Case Study: KouhDasht city), Journal of Range and Watershed Management, 70(2), 287-297. magiran.com/p1735917
سمیرا حاجی پور ، حسین بارانی، حسن یگانه، احمد عابدی سروستانی، بررسی عوامل موثر بر مدیریت زمانی چرای دام در مراتع استان لرستان (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت). فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 1396؛ 70(2): 287-297. magiran.com/p1735917
Samira Hajipuor , Hossein Barani, Hassan Yaganeh, Ahmad Abadi Sarvastani, Analyzing Effective Factors on»Time Management of Livestock «Grazing on Lorestan Province Rangeland (Case Study: KouhDasht city), Journal of Range and Watershed Management, 2017; 70(2): 287-297. magiran.com/p1735917
سمیرا حاجی پور ، حسین بارانی، حسن یگانه، احمد عابدی سروستانی، "بررسی عوامل موثر بر مدیریت زمانی چرای دام در مراتع استان لرستان (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت)"، فصلنامه مرتع و آبخیزداری 70، شماره 2 (1396): 287-297. magiran.com/p1735917
Samira Hajipuor , Hossein Barani, Hassan Yaganeh, Ahmad Abadi Sarvastani, "Analyzing Effective Factors on»Time Management of Livestock «Grazing on Lorestan Province Rangeland (Case Study: KouhDasht city)", Journal of Range and Watershed Management 70, no.2 (2017): 287-297. magiran.com/p1735917
سمیرا حاجی پور ، حسین بارانی، حسن یگانه، احمد عابدی سروستانی، (1396). 'بررسی عوامل موثر بر مدیریت زمانی چرای دام در مراتع استان لرستان (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت)'، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 70(2)، صص.287-297. magiran.com/p1735917
Samira Hajipuor , Hossein Barani, Hassan Yaganeh, Ahmad Abadi Sarvastani, (2017). 'Analyzing Effective Factors on»Time Management of Livestock «Grazing on Lorestan Province Rangeland (Case Study: KouhDasht city)', Journal of Range and Watershed Management, 70(2), pp.287-297. magiran.com/p1735917
سمیرا حاجی پور ؛ حسین بارانی؛ حسن یگانه؛ احمد عابدی سروستانی. "بررسی عوامل موثر بر مدیریت زمانی چرای دام در مراتع استان لرستان (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت)". فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 70 ،2 ، 1396، 287-297. magiran.com/p1735917
Samira Hajipuor ; Hossein Barani; Hassan Yaganeh; Ahmad Abadi Sarvastani. "Analyzing Effective Factors on»Time Management of Livestock «Grazing on Lorestan Province Rangeland (Case Study: KouhDasht city)", Journal of Range and Watershed Management, 70, 2, 2017, 287-297. magiran.com/p1735917
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال