ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدیجه آهویی، محبوبه فرامرزی ، رمضان حسن زاده، (1395). بهزیستی روانشناختی مبتلایان به سرطان پستان و رابطه آن با هوش هیجانی، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 19(8)، 20-27. magiran.com/p1736073
Kh Ahoiee, M. Faramarzi , R. Hassanzadeh, (2016). Psychological Well-Being of Patients with Breast Cancer and Its Relationship with Emotional Intelligence, Journal of Babol University of Medical Sciences, 19(8), 20-27. magiran.com/p1736073
خدیجه آهویی، محبوبه فرامرزی ، رمضان حسن زاده، بهزیستی روانشناختی مبتلایان به سرطان پستان و رابطه آن با هوش هیجانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1395؛ 19(8): 20-27. magiran.com/p1736073
Kh Ahoiee, M. Faramarzi , R. Hassanzadeh, Psychological Well-Being of Patients with Breast Cancer and Its Relationship with Emotional Intelligence, Journal of Babol University of Medical Sciences, 2016; 19(8): 20-27. magiran.com/p1736073
خدیجه آهویی، محبوبه فرامرزی ، رمضان حسن زاده، "بهزیستی روانشناختی مبتلایان به سرطان پستان و رابطه آن با هوش هیجانی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 19، شماره 8 (1395): 20-27. magiran.com/p1736073
Kh Ahoiee, M. Faramarzi , R. Hassanzadeh, "Psychological Well-Being of Patients with Breast Cancer and Its Relationship with Emotional Intelligence", Journal of Babol University of Medical Sciences 19, no.8 (2016): 20-27. magiran.com/p1736073
خدیجه آهویی، محبوبه فرامرزی ، رمضان حسن زاده، (1395). 'بهزیستی روانشناختی مبتلایان به سرطان پستان و رابطه آن با هوش هیجانی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 19(8)، صص.20-27. magiran.com/p1736073
Kh Ahoiee, M. Faramarzi , R. Hassanzadeh, (2016). 'Psychological Well-Being of Patients with Breast Cancer and Its Relationship with Emotional Intelligence', Journal of Babol University of Medical Sciences, 19(8), pp.20-27. magiran.com/p1736073
خدیجه آهویی؛ محبوبه فرامرزی ؛ رمضان حسن زاده. "بهزیستی روانشناختی مبتلایان به سرطان پستان و رابطه آن با هوش هیجانی". مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 19 ،8 ، 1395، 20-27. magiran.com/p1736073
Kh Ahoiee; M. Faramarzi ; R. Hassanzadeh. "Psychological Well-Being of Patients with Breast Cancer and Its Relationship with Emotional Intelligence", Journal of Babol University of Medical Sciences, 19, 8, 2016, 20-27. magiran.com/p1736073
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال