ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا باقریان، علی باقریان کلات، (1396). ارزیابی عوامل موثر بر میزان موفقیت طرح های بیولوژیک آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاخک گناباد)، مجله ترویج و توسعه آبخیزداری، 5(17)، 1. magiran.com/p1736150
Reza Bagherian, Ali Bagherian Kalat, (2017). Evaluation the factors influencing on success of biological watershed management projects (Case study: Kakhk Gonabad Watershed), Journal of Extension and Development of Watershed Managment, 5(17), 1. magiran.com/p1736150
رضا باقریان، علی باقریان کلات، ارزیابی عوامل موثر بر میزان موفقیت طرح های بیولوژیک آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاخک گناباد). مجله ترویج و توسعه آبخیزداری، 1396؛ 5(17): 1. magiran.com/p1736150
Reza Bagherian, Ali Bagherian Kalat, Evaluation the factors influencing on success of biological watershed management projects (Case study: Kakhk Gonabad Watershed), Journal of Extension and Development of Watershed Managment, 2017; 5(17): 1. magiran.com/p1736150
رضا باقریان، علی باقریان کلات، "ارزیابی عوامل موثر بر میزان موفقیت طرح های بیولوژیک آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاخک گناباد)"، مجله ترویج و توسعه آبخیزداری 5، شماره 17 (1396): 1. magiran.com/p1736150
Reza Bagherian, Ali Bagherian Kalat, "Evaluation the factors influencing on success of biological watershed management projects (Case study: Kakhk Gonabad Watershed)", Journal of Extension and Development of Watershed Managment 5, no.17 (2017): 1. magiran.com/p1736150
رضا باقریان، علی باقریان کلات، (1396). 'ارزیابی عوامل موثر بر میزان موفقیت طرح های بیولوژیک آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاخک گناباد)'، مجله ترویج و توسعه آبخیزداری، 5(17)، صص.1. magiran.com/p1736150
Reza Bagherian, Ali Bagherian Kalat, (2017). 'Evaluation the factors influencing on success of biological watershed management projects (Case study: Kakhk Gonabad Watershed)', Journal of Extension and Development of Watershed Managment, 5(17), pp.1. magiran.com/p1736150
رضا باقریان؛ علی باقریان کلات. "ارزیابی عوامل موثر بر میزان موفقیت طرح های بیولوژیک آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاخک گناباد)". مجله ترویج و توسعه آبخیزداری، 5 ،17 ، 1396، 1. magiran.com/p1736150
Reza Bagherian; Ali Bagherian Kalat. "Evaluation the factors influencing on success of biological watershed management projects (Case study: Kakhk Gonabad Watershed)", Journal of Extension and Development of Watershed Managment, 5, 17, 2017, 1. magiran.com/p1736150
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال