ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین قویمی پناه، مهدی وفاه خواه، محمدرضا قویمی پناه، (1396). تعیین گذرگاه های دارای پتانسیل خطر وقوع بهمن در حوزه آبخیز کرج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، مجله ترویج و توسعه آبخیزداری، 5(17)، 9. magiran.com/p1736151
Mohhamad Hossin Ghavimipanah, Mehdi Vafakhah, Mohhamad Reza Ghavimipanah, (2017). Determination of potential avalanche hazard in Karaj watershed using geographic information system, Journal of Extension and Development of Watershed Managment, 5(17), 9. magiran.com/p1736151
محمدحسین قویمی پناه، مهدی وفاه خواه، محمدرضا قویمی پناه، تعیین گذرگاه های دارای پتانسیل خطر وقوع بهمن در حوزه آبخیز کرج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی. مجله ترویج و توسعه آبخیزداری، 1396؛ 5(17): 9. magiran.com/p1736151
Mohhamad Hossin Ghavimipanah, Mehdi Vafakhah, Mohhamad Reza Ghavimipanah, Determination of potential avalanche hazard in Karaj watershed using geographic information system, Journal of Extension and Development of Watershed Managment, 2017; 5(17): 9. magiran.com/p1736151
محمدحسین قویمی پناه، مهدی وفاه خواه، محمدرضا قویمی پناه، "تعیین گذرگاه های دارای پتانسیل خطر وقوع بهمن در حوزه آبخیز کرج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی"، مجله ترویج و توسعه آبخیزداری 5، شماره 17 (1396): 9. magiran.com/p1736151
Mohhamad Hossin Ghavimipanah, Mehdi Vafakhah, Mohhamad Reza Ghavimipanah, "Determination of potential avalanche hazard in Karaj watershed using geographic information system", Journal of Extension and Development of Watershed Managment 5, no.17 (2017): 9. magiran.com/p1736151
محمدحسین قویمی پناه، مهدی وفاه خواه، محمدرضا قویمی پناه، (1396). 'تعیین گذرگاه های دارای پتانسیل خطر وقوع بهمن در حوزه آبخیز کرج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی'، مجله ترویج و توسعه آبخیزداری، 5(17)، صص.9. magiran.com/p1736151
Mohhamad Hossin Ghavimipanah, Mehdi Vafakhah, Mohhamad Reza Ghavimipanah, (2017). 'Determination of potential avalanche hazard in Karaj watershed using geographic information system', Journal of Extension and Development of Watershed Managment, 5(17), pp.9. magiran.com/p1736151
محمدحسین قویمی پناه؛ مهدی وفاه خواه؛ محمدرضا قویمی پناه. "تعیین گذرگاه های دارای پتانسیل خطر وقوع بهمن در حوزه آبخیز کرج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی". مجله ترویج و توسعه آبخیزداری، 5 ،17 ، 1396، 9. magiran.com/p1736151
Mohhamad Hossin Ghavimipanah; Mehdi Vafakhah; Mohhamad Reza Ghavimipanah. "Determination of potential avalanche hazard in Karaj watershed using geographic information system", Journal of Extension and Development of Watershed Managment, 5, 17, 2017, 9. magiran.com/p1736151
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال