ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد نوحه گر، محمد کاظمی، حمید غلامی، رسول مهدوی، (1396). ارزیابی ضریب رسوب دهی زون های دگرسانی و سازندهای حوزه آبخیز تنگ بستانک استان فارس، مجله ترویج و توسعه آبخیزداری، 5(17)، 41. magiran.com/p1736154
Ahmad Nohegar, Mohamad Kazemi, Hamid Gholami, Rasol Mahdavi, (2017). Evaluation of sediment yield in alteration zones and Tange Bostanak watershed formations, Journal of Extension and Development of Watershed Managment, 5(17), 41. magiran.com/p1736154
احمد نوحه گر، محمد کاظمی، حمید غلامی، رسول مهدوی، ارزیابی ضریب رسوب دهی زون های دگرسانی و سازندهای حوزه آبخیز تنگ بستانک استان فارس. مجله ترویج و توسعه آبخیزداری، 1396؛ 5(17): 41. magiran.com/p1736154
Ahmad Nohegar, Mohamad Kazemi, Hamid Gholami, Rasol Mahdavi, Evaluation of sediment yield in alteration zones and Tange Bostanak watershed formations, Journal of Extension and Development of Watershed Managment, 2017; 5(17): 41. magiran.com/p1736154
احمد نوحه گر، محمد کاظمی، حمید غلامی، رسول مهدوی، "ارزیابی ضریب رسوب دهی زون های دگرسانی و سازندهای حوزه آبخیز تنگ بستانک استان فارس"، مجله ترویج و توسعه آبخیزداری 5، شماره 17 (1396): 41. magiran.com/p1736154
Ahmad Nohegar, Mohamad Kazemi, Hamid Gholami, Rasol Mahdavi, "Evaluation of sediment yield in alteration zones and Tange Bostanak watershed formations", Journal of Extension and Development of Watershed Managment 5, no.17 (2017): 41. magiran.com/p1736154
احمد نوحه گر، محمد کاظمی، حمید غلامی، رسول مهدوی، (1396). 'ارزیابی ضریب رسوب دهی زون های دگرسانی و سازندهای حوزه آبخیز تنگ بستانک استان فارس'، مجله ترویج و توسعه آبخیزداری، 5(17)، صص.41. magiran.com/p1736154
Ahmad Nohegar, Mohamad Kazemi, Hamid Gholami, Rasol Mahdavi, (2017). 'Evaluation of sediment yield in alteration zones and Tange Bostanak watershed formations', Journal of Extension and Development of Watershed Managment, 5(17), pp.41. magiran.com/p1736154
احمد نوحه گر؛ محمد کاظمی؛ حمید غلامی؛ رسول مهدوی. "ارزیابی ضریب رسوب دهی زون های دگرسانی و سازندهای حوزه آبخیز تنگ بستانک استان فارس". مجله ترویج و توسعه آبخیزداری، 5 ،17 ، 1396، 41. magiran.com/p1736154
Ahmad Nohegar; Mohamad Kazemi; Hamid Gholami; Rasol Mahdavi. "Evaluation of sediment yield in alteration zones and Tange Bostanak watershed formations", Journal of Extension and Development of Watershed Managment, 5, 17, 2017, 41. magiran.com/p1736154
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال