ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه کیانی هرچگانی، سید حمیدرضا صادقی، حسین اسدی، (1396). مروری بر کاربرد علم توزیع اندازه ذرات رسوبی در مقیاس های مکانی و زمانی، مجله ترویج و توسعه آبخیزداری، 5(17)، 63. magiran.com/p1736161
Mahboobeh Kiani Harchegani, Seyed Hamidreza Sadeghi, Hossein Asadi, (2017). An Overview on Application of Sediment Particle Size Distribution Science in Temporal and Spatial Scales, Journal of Extension and Development of Watershed Managment, 5(17), 63. magiran.com/p1736161
محبوبه کیانی هرچگانی، سید حمیدرضا صادقی، حسین اسدی، مروری بر کاربرد علم توزیع اندازه ذرات رسوبی در مقیاس های مکانی و زمانی. مجله ترویج و توسعه آبخیزداری، 1396؛ 5(17): 63. magiran.com/p1736161
Mahboobeh Kiani Harchegani, Seyed Hamidreza Sadeghi, Hossein Asadi, An Overview on Application of Sediment Particle Size Distribution Science in Temporal and Spatial Scales, Journal of Extension and Development of Watershed Managment, 2017; 5(17): 63. magiran.com/p1736161
محبوبه کیانی هرچگانی، سید حمیدرضا صادقی، حسین اسدی، "مروری بر کاربرد علم توزیع اندازه ذرات رسوبی در مقیاس های مکانی و زمانی"، مجله ترویج و توسعه آبخیزداری 5، شماره 17 (1396): 63. magiran.com/p1736161
Mahboobeh Kiani Harchegani, Seyed Hamidreza Sadeghi, Hossein Asadi, "An Overview on Application of Sediment Particle Size Distribution Science in Temporal and Spatial Scales", Journal of Extension and Development of Watershed Managment 5, no.17 (2017): 63. magiran.com/p1736161
محبوبه کیانی هرچگانی، سید حمیدرضا صادقی، حسین اسدی، (1396). 'مروری بر کاربرد علم توزیع اندازه ذرات رسوبی در مقیاس های مکانی و زمانی'، مجله ترویج و توسعه آبخیزداری، 5(17)، صص.63. magiran.com/p1736161
Mahboobeh Kiani Harchegani, Seyed Hamidreza Sadeghi, Hossein Asadi, (2017). 'An Overview on Application of Sediment Particle Size Distribution Science in Temporal and Spatial Scales', Journal of Extension and Development of Watershed Managment, 5(17), pp.63. magiran.com/p1736161
محبوبه کیانی هرچگانی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ حسین اسدی. "مروری بر کاربرد علم توزیع اندازه ذرات رسوبی در مقیاس های مکانی و زمانی". مجله ترویج و توسعه آبخیزداری، 5 ،17 ، 1396، 63. magiran.com/p1736161
Mahboobeh Kiani Harchegani; Seyed Hamidreza Sadeghi; Hossein Asadi. "An Overview on Application of Sediment Particle Size Distribution Science in Temporal and Spatial Scales", Journal of Extension and Development of Watershed Managment, 5, 17, 2017, 63. magiran.com/p1736161
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال