ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرمین حسن زاده رنگی، یحیی خسروی، مهناز سارمی، محمد جواد جعفری، (1396). بررسی رابطه بین بار کار فکری و خستگی در رانندگان اتوبوس شهری، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 4(1)، 66-74. magiran.com/p1736226
Narmin Hassanzadeh Rangi, Yahya Khosravi , Mahnaz Sarami, Mohammad Javad Jafari, (2017). ءental workload and its relation with fatigue among urban bus drivers, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 4(1), 66-74. magiran.com/p1736226
نرمین حسن زاده رنگی، یحیی خسروی، مهناز سارمی، محمد جواد جعفری، بررسی رابطه بین بار کار فکری و خستگی در رانندگان اتوبوس شهری. مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 1396؛ 4(1): 66-74. magiran.com/p1736226
Narmin Hassanzadeh Rangi, Yahya Khosravi , Mahnaz Sarami, Mohammad Javad Jafari, ءental workload and its relation with fatigue among urban bus drivers, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2017; 4(1): 66-74. magiran.com/p1736226
نرمین حسن زاده رنگی، یحیی خسروی، مهناز سارمی، محمد جواد جعفری، "بررسی رابطه بین بار کار فکری و خستگی در رانندگان اتوبوس شهری"، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 4، شماره 1 (1396): 66-74. magiran.com/p1736226
Narmin Hassanzadeh Rangi, Yahya Khosravi , Mahnaz Sarami, Mohammad Javad Jafari, "ءental workload and its relation with fatigue among urban bus drivers", Journal of Occupational Hygiene Engineering 4, no.1 (2017): 66-74. magiran.com/p1736226
نرمین حسن زاده رنگی، یحیی خسروی، مهناز سارمی، محمد جواد جعفری، (1396). 'بررسی رابطه بین بار کار فکری و خستگی در رانندگان اتوبوس شهری'، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 4(1)، صص.66-74. magiran.com/p1736226
Narmin Hassanzadeh Rangi, Yahya Khosravi , Mahnaz Sarami, Mohammad Javad Jafari, (2017). 'ءental workload and its relation with fatigue among urban bus drivers', Journal of Occupational Hygiene Engineering, 4(1), pp.66-74. magiran.com/p1736226
نرمین حسن زاده رنگی؛ یحیی خسروی؛ مهناز سارمی؛ محمد جواد جعفری. "بررسی رابطه بین بار کار فکری و خستگی در رانندگان اتوبوس شهری". مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 4 ،1 ، 1396، 66-74. magiran.com/p1736226
Narmin Hassanzadeh Rangi; Yahya Khosravi ; Mahnaz Sarami; Mohammad Javad Jafari. "ءental workload and its relation with fatigue among urban bus drivers", Journal of Occupational Hygiene Engineering, 4, 1, 2017, 66-74. magiran.com/p1736226
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال