ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید اکبری، عبدالرحمان بهرامی، فرشید قربانی شهنا، (1396). ارزیابی میزان اثربخشی سیستم تهویه دمشی-مکشی در کنترل سرب، روی و اسیدسولفوریک منتشره از وان های الکترولیز روی در یک صنعت تولید روی، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 4(1)، 56-65. magiran.com/p1736227
Majid Akbari, Abdulrahman Bahrami, Farshid Ghorbani Shahna, (2017). Evaluating the effectiveness of push-pull ventilation system for controlling lead, zinc and sulfuric acid emitted from Zinc electrolysis vans of a zinc production industry, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 4(1), 56-65. magiran.com/p1736227
مجید اکبری، عبدالرحمان بهرامی، فرشید قربانی شهنا، ارزیابی میزان اثربخشی سیستم تهویه دمشی-مکشی در کنترل سرب، روی و اسیدسولفوریک منتشره از وان های الکترولیز روی در یک صنعت تولید روی. مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 1396؛ 4(1): 56-65. magiran.com/p1736227
Majid Akbari, Abdulrahman Bahrami, Farshid Ghorbani Shahna, Evaluating the effectiveness of push-pull ventilation system for controlling lead, zinc and sulfuric acid emitted from Zinc electrolysis vans of a zinc production industry, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2017; 4(1): 56-65. magiran.com/p1736227
مجید اکبری، عبدالرحمان بهرامی، فرشید قربانی شهنا، "ارزیابی میزان اثربخشی سیستم تهویه دمشی-مکشی در کنترل سرب، روی و اسیدسولفوریک منتشره از وان های الکترولیز روی در یک صنعت تولید روی"، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 4، شماره 1 (1396): 56-65. magiran.com/p1736227
Majid Akbari, Abdulrahman Bahrami, Farshid Ghorbani Shahna, "Evaluating the effectiveness of push-pull ventilation system for controlling lead, zinc and sulfuric acid emitted from Zinc electrolysis vans of a zinc production industry", Journal of Occupational Hygiene Engineering 4, no.1 (2017): 56-65. magiran.com/p1736227
مجید اکبری، عبدالرحمان بهرامی، فرشید قربانی شهنا، (1396). 'ارزیابی میزان اثربخشی سیستم تهویه دمشی-مکشی در کنترل سرب، روی و اسیدسولفوریک منتشره از وان های الکترولیز روی در یک صنعت تولید روی'، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 4(1)، صص.56-65. magiran.com/p1736227
Majid Akbari, Abdulrahman Bahrami, Farshid Ghorbani Shahna, (2017). 'Evaluating the effectiveness of push-pull ventilation system for controlling lead, zinc and sulfuric acid emitted from Zinc electrolysis vans of a zinc production industry', Journal of Occupational Hygiene Engineering, 4(1), pp.56-65. magiran.com/p1736227
مجید اکبری؛ عبدالرحمان بهرامی؛ فرشید قربانی شهنا. "ارزیابی میزان اثربخشی سیستم تهویه دمشی-مکشی در کنترل سرب، روی و اسیدسولفوریک منتشره از وان های الکترولیز روی در یک صنعت تولید روی". مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 4 ،1 ، 1396، 56-65. magiran.com/p1736227
Majid Akbari; Abdulrahman Bahrami; Farshid Ghorbani Shahna. "Evaluating the effectiveness of push-pull ventilation system for controlling lead, zinc and sulfuric acid emitted from Zinc electrolysis vans of a zinc production industry", Journal of Occupational Hygiene Engineering, 4, 1, 2017, 56-65. magiran.com/p1736227
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال