ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا مشعشعی، جلیل نظری، (1396). بررسی ارتباط بین اختلالات اسکلتی و عضلانی با سلامت عمومی کارکنان شاغل در صنعت تولید نوشابه، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 4(1)، 45-55. magiran.com/p1736228
Parisa Moshashaei, Jalil Nazari , (2017). The relationship between musculoskeletal disorders and general health among employees of a soft drinks industry, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 4(1), 45-55. magiran.com/p1736228
پریسا مشعشعی، جلیل نظری، بررسی ارتباط بین اختلالات اسکلتی و عضلانی با سلامت عمومی کارکنان شاغل در صنعت تولید نوشابه. مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 1396؛ 4(1): 45-55. magiran.com/p1736228
Parisa Moshashaei, Jalil Nazari , The relationship between musculoskeletal disorders and general health among employees of a soft drinks industry, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2017; 4(1): 45-55. magiran.com/p1736228
پریسا مشعشعی، جلیل نظری، "بررسی ارتباط بین اختلالات اسکلتی و عضلانی با سلامت عمومی کارکنان شاغل در صنعت تولید نوشابه"، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 4، شماره 1 (1396): 45-55. magiran.com/p1736228
Parisa Moshashaei, Jalil Nazari , "The relationship between musculoskeletal disorders and general health among employees of a soft drinks industry", Journal of Occupational Hygiene Engineering 4, no.1 (2017): 45-55. magiran.com/p1736228
پریسا مشعشعی، جلیل نظری، (1396). 'بررسی ارتباط بین اختلالات اسکلتی و عضلانی با سلامت عمومی کارکنان شاغل در صنعت تولید نوشابه'، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 4(1)، صص.45-55. magiran.com/p1736228
Parisa Moshashaei, Jalil Nazari , (2017). 'The relationship between musculoskeletal disorders and general health among employees of a soft drinks industry', Journal of Occupational Hygiene Engineering, 4(1), pp.45-55. magiran.com/p1736228
پریسا مشعشعی؛ جلیل نظری. "بررسی ارتباط بین اختلالات اسکلتی و عضلانی با سلامت عمومی کارکنان شاغل در صنعت تولید نوشابه". مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 4 ،1 ، 1396، 45-55. magiran.com/p1736228
Parisa Moshashaei; Jalil Nazari . "The relationship between musculoskeletal disorders and general health among employees of a soft drinks industry", Journal of Occupational Hygiene Engineering, 4, 1, 2017, 45-55. magiran.com/p1736228
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال