ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته جهانی، عباس علیزاده، مهناز نصرآبادی، (1396). شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در اتاق های کنترل مجتمع پلیمر آریا ساسول با استفاده از تکنیک CREAM، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 4(1)، 35-44. magiran.com/p1736229
Fereshteh Jahani, Abbas Alizadeh , Mahnaz Nasrabadi, (2017). Using CREAM to identify and assess Human Errors in Control Rooms of Arya Sasol Polymer Company, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 4(1), 35-44. magiran.com/p1736229
فرشته جهانی، عباس علیزاده، مهناز نصرآبادی، شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در اتاق های کنترل مجتمع پلیمر آریا ساسول با استفاده از تکنیک CREAM. مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 1396؛ 4(1): 35-44. magiran.com/p1736229
Fereshteh Jahani, Abbas Alizadeh , Mahnaz Nasrabadi, Using CREAM to identify and assess Human Errors in Control Rooms of Arya Sasol Polymer Company, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2017; 4(1): 35-44. magiran.com/p1736229
فرشته جهانی، عباس علیزاده، مهناز نصرآبادی، "شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در اتاق های کنترل مجتمع پلیمر آریا ساسول با استفاده از تکنیک CREAM"، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 4، شماره 1 (1396): 35-44. magiran.com/p1736229
Fereshteh Jahani, Abbas Alizadeh , Mahnaz Nasrabadi, "Using CREAM to identify and assess Human Errors in Control Rooms of Arya Sasol Polymer Company", Journal of Occupational Hygiene Engineering 4, no.1 (2017): 35-44. magiran.com/p1736229
فرشته جهانی، عباس علیزاده، مهناز نصرآبادی، (1396). 'شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در اتاق های کنترل مجتمع پلیمر آریا ساسول با استفاده از تکنیک CREAM'، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 4(1)، صص.35-44. magiran.com/p1736229
Fereshteh Jahani, Abbas Alizadeh , Mahnaz Nasrabadi, (2017). 'Using CREAM to identify and assess Human Errors in Control Rooms of Arya Sasol Polymer Company', Journal of Occupational Hygiene Engineering, 4(1), pp.35-44. magiran.com/p1736229
فرشته جهانی؛ عباس علیزاده؛ مهناز نصرآبادی. "شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در اتاق های کنترل مجتمع پلیمر آریا ساسول با استفاده از تکنیک CREAM". مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 4 ،1 ، 1396، 35-44. magiran.com/p1736229
Fereshteh Jahani; Abbas Alizadeh ; Mahnaz Nasrabadi. "Using CREAM to identify and assess Human Errors in Control Rooms of Arya Sasol Polymer Company", Journal of Occupational Hygiene Engineering, 4, 1, 2017, 35-44. magiran.com/p1736229
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال