ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایرج علی محمدی، خدیجه یعقوبی، جمیله ابوالقاسمی، مهدی شیرین شاندیز، ناهید ابوطالب، آزاده اشتری نژاد، (1396). بررسی اثر صدا بر فشار خون و ضربان قلب کارگران در یک صنعت خودروسازی، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 4(1)، 26-34. magiran.com/p1736230
Iraj Alimohammadi , Khadijeh Yaghubi, Jamileh Aboulghasemi, Mehdi Shirin Shandiz, Nahid Aboutaleb, Azadeh Ashtarinezhad, (2017). The effect of Noise on blood pressure and heart rate in an automotive industry, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 4(1), 26-34. magiran.com/p1736230
ایرج علی محمدی، خدیجه یعقوبی، جمیله ابوالقاسمی، مهدی شیرین شاندیز، ناهید ابوطالب، آزاده اشتری نژاد، بررسی اثر صدا بر فشار خون و ضربان قلب کارگران در یک صنعت خودروسازی. مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 1396؛ 4(1): 26-34. magiran.com/p1736230
Iraj Alimohammadi , Khadijeh Yaghubi, Jamileh Aboulghasemi, Mehdi Shirin Shandiz, Nahid Aboutaleb, Azadeh Ashtarinezhad, The effect of Noise on blood pressure and heart rate in an automotive industry, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2017; 4(1): 26-34. magiran.com/p1736230
ایرج علی محمدی، خدیجه یعقوبی، جمیله ابوالقاسمی، مهدی شیرین شاندیز، ناهید ابوطالب، آزاده اشتری نژاد، "بررسی اثر صدا بر فشار خون و ضربان قلب کارگران در یک صنعت خودروسازی"، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 4، شماره 1 (1396): 26-34. magiran.com/p1736230
Iraj Alimohammadi , Khadijeh Yaghubi, Jamileh Aboulghasemi, Mehdi Shirin Shandiz, Nahid Aboutaleb, Azadeh Ashtarinezhad, "The effect of Noise on blood pressure and heart rate in an automotive industry", Journal of Occupational Hygiene Engineering 4, no.1 (2017): 26-34. magiran.com/p1736230
ایرج علی محمدی، خدیجه یعقوبی، جمیله ابوالقاسمی، مهدی شیرین شاندیز، ناهید ابوطالب، آزاده اشتری نژاد، (1396). 'بررسی اثر صدا بر فشار خون و ضربان قلب کارگران در یک صنعت خودروسازی'، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 4(1)، صص.26-34. magiran.com/p1736230
Iraj Alimohammadi , Khadijeh Yaghubi, Jamileh Aboulghasemi, Mehdi Shirin Shandiz, Nahid Aboutaleb, Azadeh Ashtarinezhad, (2017). 'The effect of Noise on blood pressure and heart rate in an automotive industry', Journal of Occupational Hygiene Engineering, 4(1), pp.26-34. magiran.com/p1736230
ایرج علی محمدی؛ خدیجه یعقوبی؛ جمیله ابوالقاسمی؛ مهدی شیرین شاندیز؛ ناهید ابوطالب؛ آزاده اشتری نژاد. "بررسی اثر صدا بر فشار خون و ضربان قلب کارگران در یک صنعت خودروسازی". مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 4 ،1 ، 1396، 26-34. magiran.com/p1736230
Iraj Alimohammadi ; Khadijeh Yaghubi; Jamileh Aboulghasemi; Mehdi Shirin Shandiz; Nahid Aboutaleb; Azadeh Ashtarinezhad. "The effect of Noise on blood pressure and heart rate in an automotive industry", Journal of Occupational Hygiene Engineering, 4, 1, 2017, 26-34. magiran.com/p1736230
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال