ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تیمور اللهیاری، فرین خانه شناس، حمیدرضا خلخالی، (1396). تبیین ارتباط استرس روانی- اجتماعی و عملکرد شغلی در صنعت بانکداری بر پایه یک مدل تلفیقی، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 4(1)، 18-25. magiran.com/p1736231
Teimor Allahyari , Ferin Khanehshenas, Hamidreza Khalkhali, (2017). Explaining the relationship between psychosocial stress and job performance in banking industry: An integrated model, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 4(1), 18-25. magiran.com/p1736231
تیمور اللهیاری، فرین خانه شناس، حمیدرضا خلخالی، تبیین ارتباط استرس روانی- اجتماعی و عملکرد شغلی در صنعت بانکداری بر پایه یک مدل تلفیقی. مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 1396؛ 4(1): 18-25. magiran.com/p1736231
Teimor Allahyari , Ferin Khanehshenas, Hamidreza Khalkhali, Explaining the relationship between psychosocial stress and job performance in banking industry: An integrated model, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2017; 4(1): 18-25. magiran.com/p1736231
تیمور اللهیاری، فرین خانه شناس، حمیدرضا خلخالی، "تبیین ارتباط استرس روانی- اجتماعی و عملکرد شغلی در صنعت بانکداری بر پایه یک مدل تلفیقی"، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 4، شماره 1 (1396): 18-25. magiran.com/p1736231
Teimor Allahyari , Ferin Khanehshenas, Hamidreza Khalkhali, "Explaining the relationship between psychosocial stress and job performance in banking industry: An integrated model", Journal of Occupational Hygiene Engineering 4, no.1 (2017): 18-25. magiran.com/p1736231
تیمور اللهیاری، فرین خانه شناس، حمیدرضا خلخالی، (1396). 'تبیین ارتباط استرس روانی- اجتماعی و عملکرد شغلی در صنعت بانکداری بر پایه یک مدل تلفیقی'، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 4(1)، صص.18-25. magiran.com/p1736231
Teimor Allahyari , Ferin Khanehshenas, Hamidreza Khalkhali, (2017). 'Explaining the relationship between psychosocial stress and job performance in banking industry: An integrated model', Journal of Occupational Hygiene Engineering, 4(1), pp.18-25. magiran.com/p1736231
تیمور اللهیاری؛ فرین خانه شناس؛ حمیدرضا خلخالی. "تبیین ارتباط استرس روانی- اجتماعی و عملکرد شغلی در صنعت بانکداری بر پایه یک مدل تلفیقی". مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 4 ،1 ، 1396، 18-25. magiran.com/p1736231
Teimor Allahyari ; Ferin Khanehshenas; Hamidreza Khalkhali. "Explaining the relationship between psychosocial stress and job performance in banking industry: An integrated model", Journal of Occupational Hygiene Engineering, 4, 1, 2017, 18-25. magiran.com/p1736231
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال