ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعلی جوزی ، رضا غلام نیا، حسن رمضانی، (1396). ارزیابی اثر بخشی آموزش HSE بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM (مطالعه موردی: مرکزتحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کار)، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 4(1)، 1-9. magiran.com/p1736233
Hasan Ramezani, Seyed Ali Jozi , Reza Gholamnia, (2017). Evaluate the effectiveness of training programs in HSE management system using the EFQM Excellence Model Guide (case study: Center of Research and Training for Occupational Technical safety and Health), Journal of Occupational Hygiene Engineering, 4(1), 1-9. magiran.com/p1736233
سیدعلی جوزی ، رضا غلام نیا، حسن رمضانی، ارزیابی اثر بخشی آموزش HSE بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM (مطالعه موردی: مرکزتحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کار). مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 1396؛ 4(1): 1-9. magiran.com/p1736233
Hasan Ramezani, Seyed Ali Jozi , Reza Gholamnia, Evaluate the effectiveness of training programs in HSE management system using the EFQM Excellence Model Guide (case study: Center of Research and Training for Occupational Technical safety and Health), Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2017; 4(1): 1-9. magiran.com/p1736233
سیدعلی جوزی ، رضا غلام نیا، حسن رمضانی، "ارزیابی اثر بخشی آموزش HSE بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM (مطالعه موردی: مرکزتحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کار)"، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 4، شماره 1 (1396): 1-9. magiran.com/p1736233
Hasan Ramezani, Seyed Ali Jozi , Reza Gholamnia, "Evaluate the effectiveness of training programs in HSE management system using the EFQM Excellence Model Guide (case study: Center of Research and Training for Occupational Technical safety and Health)", Journal of Occupational Hygiene Engineering 4, no.1 (2017): 1-9. magiran.com/p1736233
سیدعلی جوزی ، رضا غلام نیا، حسن رمضانی، (1396). 'ارزیابی اثر بخشی آموزش HSE بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM (مطالعه موردی: مرکزتحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کار)'، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 4(1)، صص.1-9. magiran.com/p1736233
Hasan Ramezani, Seyed Ali Jozi , Reza Gholamnia, (2017). 'Evaluate the effectiveness of training programs in HSE management system using the EFQM Excellence Model Guide (case study: Center of Research and Training for Occupational Technical safety and Health)', Journal of Occupational Hygiene Engineering, 4(1), pp.1-9. magiran.com/p1736233
سیدعلی جوزی ؛ رضا غلام نیا؛ حسن رمضانی. "ارزیابی اثر بخشی آموزش HSE بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM (مطالعه موردی: مرکزتحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کار)". مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 4 ،1 ، 1396، 1-9. magiran.com/p1736233
Hasan Ramezani; Seyed Ali Jozi ; Reza Gholamnia. "Evaluate the effectiveness of training programs in HSE management system using the EFQM Excellence Model Guide (case study: Center of Research and Training for Occupational Technical safety and Health)", Journal of Occupational Hygiene Engineering, 4, 1, 2017, 1-9. magiran.com/p1736233
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال