ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته اصلانی ، سمیرا حسین زاده، فاطمه سادات موسویان، (1396). ارزیابی بازسازی مسکن روستای بره سر پس از زلزله سال 1369 رودبار، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 7(2)، 85-94. magiran.com/p1736371
Fereshteh Aslani , Samira Hosseinzadeh, Fatemehsadat Mousavian, (2017). Evaluation of Baresar Village Reconstruction after the 1990 Roudbar Earthquake, Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 7(2), 85-94. magiran.com/p1736371
فرشته اصلانی ، سمیرا حسین زاده، فاطمه سادات موسویان، ارزیابی بازسازی مسکن روستای بره سر پس از زلزله سال 1369 رودبار. فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 1396؛ 7(2): 85-94. magiran.com/p1736371
Fereshteh Aslani , Samira Hosseinzadeh, Fatemehsadat Mousavian, Evaluation of Baresar Village Reconstruction after the 1990 Roudbar Earthquake, Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 2017; 7(2): 85-94. magiran.com/p1736371
فرشته اصلانی ، سمیرا حسین زاده، فاطمه سادات موسویان، "ارزیابی بازسازی مسکن روستای بره سر پس از زلزله سال 1369 رودبار"، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران 7، شماره 2 (1396): 85-94. magiran.com/p1736371
Fereshteh Aslani , Samira Hosseinzadeh, Fatemehsadat Mousavian, "Evaluation of Baresar Village Reconstruction after the 1990 Roudbar Earthquake", Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge 7, no.2 (2017): 85-94. magiran.com/p1736371
فرشته اصلانی ، سمیرا حسین زاده، فاطمه سادات موسویان، (1396). 'ارزیابی بازسازی مسکن روستای بره سر پس از زلزله سال 1369 رودبار'، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 7(2)، صص.85-94. magiran.com/p1736371
Fereshteh Aslani , Samira Hosseinzadeh, Fatemehsadat Mousavian, (2017). 'Evaluation of Baresar Village Reconstruction after the 1990 Roudbar Earthquake', Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 7(2), pp.85-94. magiran.com/p1736371
فرشته اصلانی ؛ سمیرا حسین زاده؛ فاطمه سادات موسویان. "ارزیابی بازسازی مسکن روستای بره سر پس از زلزله سال 1369 رودبار". فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 7 ،2 ، 1396، 85-94. magiran.com/p1736371
Fereshteh Aslani ; Samira Hosseinzadeh; Fatemehsadat Mousavian. "Evaluation of Baresar Village Reconstruction after the 1990 Roudbar Earthquake", Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 7, 2, 2017, 85-94. magiran.com/p1736371
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال