ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد رضوی، داریوش صفایی، مکامه مهدوی، (1396). واکنش ارقام و لاین های پیشرفته گندم نسبت به بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از گونه های Fusarium culmorum وF. pseudograminearum در شرایط مزرعه و گلخانه، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 85(1)، 31-44. magiran.com/p1736512
M. Razavi , D. Safaei, M. Mahdavii, (2017). Reaction of wheat cultivars and advanced lines to Fusarium culmorum and F. pseudograminearum under field and greenhouse conditions, Applied Entomology and Phytopathology, 85(1), 31-44. magiran.com/p1736512
محمد رضوی، داریوش صفایی، مکامه مهدوی، واکنش ارقام و لاین های پیشرفته گندم نسبت به بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از گونه های Fusarium culmorum وF. pseudograminearum در شرایط مزرعه و گلخانه. نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 1396؛ 85(1): 31-44. magiran.com/p1736512
M. Razavi , D. Safaei, M. Mahdavii, Reaction of wheat cultivars and advanced lines to Fusarium culmorum and F. pseudograminearum under field and greenhouse conditions, Applied Entomology and Phytopathology, 2017; 85(1): 31-44. magiran.com/p1736512
محمد رضوی، داریوش صفایی، مکامه مهدوی، "واکنش ارقام و لاین های پیشرفته گندم نسبت به بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از گونه های Fusarium culmorum وF. pseudograminearum در شرایط مزرعه و گلخانه"، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی 85، شماره 1 (1396): 31-44. magiran.com/p1736512
M. Razavi , D. Safaei, M. Mahdavii, "Reaction of wheat cultivars and advanced lines to Fusarium culmorum and F. pseudograminearum under field and greenhouse conditions", Applied Entomology and Phytopathology 85, no.1 (2017): 31-44. magiran.com/p1736512
محمد رضوی، داریوش صفایی، مکامه مهدوی، (1396). 'واکنش ارقام و لاین های پیشرفته گندم نسبت به بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از گونه های Fusarium culmorum وF. pseudograminearum در شرایط مزرعه و گلخانه'، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 85(1)، صص.31-44. magiran.com/p1736512
M. Razavi , D. Safaei, M. Mahdavii, (2017). 'Reaction of wheat cultivars and advanced lines to Fusarium culmorum and F. pseudograminearum under field and greenhouse conditions', Applied Entomology and Phytopathology, 85(1), pp.31-44. magiran.com/p1736512
محمد رضوی؛ داریوش صفایی؛ مکامه مهدوی. "واکنش ارقام و لاین های پیشرفته گندم نسبت به بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از گونه های Fusarium culmorum وF. pseudograminearum در شرایط مزرعه و گلخانه". نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 85 ،1 ، 1396، 31-44. magiran.com/p1736512
M. Razavi ; D. Safaei; M. Mahdavii. "Reaction of wheat cultivars and advanced lines to Fusarium culmorum and F. pseudograminearum under field and greenhouse conditions", Applied Entomology and Phytopathology, 85, 1, 2017, 31-44. magiran.com/p1736512
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال