ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود اسکندری تربقان، سید حسین نعمتی ، علی تهرانی فر، لیلا سمیعی، (1395). تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گلرنگ، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 29(113)، 105-117. magiran.com/p1736813
Masoud Eskandari Torbaghan, Seyyed Hossein Nemati , Ali Tehranifar, Leila Samiei, (2017). Stability analysis of seed yield in safflower genotypes, Journal of Applied Crop Research, 29(113), 105-117. magiran.com/p1736813
مسعود اسکندری تربقان، سید حسین نعمتی ، علی تهرانی فر، لیلا سمیعی، تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گلرنگ. فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 1395؛ 29(113): 105-117. magiran.com/p1736813
Masoud Eskandari Torbaghan, Seyyed Hossein Nemati , Ali Tehranifar, Leila Samiei, Stability analysis of seed yield in safflower genotypes, Journal of Applied Crop Research, 2017; 29(113): 105-117. magiran.com/p1736813
مسعود اسکندری تربقان، سید حسین نعمتی ، علی تهرانی فر، لیلا سمیعی، "تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گلرنگ"، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی 29، شماره 113 (1395): 105-117. magiran.com/p1736813
Masoud Eskandari Torbaghan, Seyyed Hossein Nemati , Ali Tehranifar, Leila Samiei, "Stability analysis of seed yield in safflower genotypes", Journal of Applied Crop Research 29, no.113 (2017): 105-117. magiran.com/p1736813
مسعود اسکندری تربقان، سید حسین نعمتی ، علی تهرانی فر، لیلا سمیعی، (1395). 'تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گلرنگ'، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 29(113)، صص.105-117. magiran.com/p1736813
Masoud Eskandari Torbaghan, Seyyed Hossein Nemati , Ali Tehranifar, Leila Samiei, (2017). 'Stability analysis of seed yield in safflower genotypes', Journal of Applied Crop Research, 29(113), pp.105-117. magiran.com/p1736813
مسعود اسکندری تربقان؛ سید حسین نعمتی ؛ علی تهرانی فر؛ لیلا سمیعی. "تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گلرنگ". فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 29 ،113 ، 1395، 105-117. magiran.com/p1736813
Masoud Eskandari Torbaghan; Seyyed Hossein Nemati ; Ali Tehranifar; Leila Samiei. "Stability analysis of seed yield in safflower genotypes", Journal of Applied Crop Research, 29, 113, 2017, 105-117. magiran.com/p1736813
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال