ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدمجتبی نوری حسینی، رضا خراسانی، علیرضا آستارایی، پرویز رضوانی مقدم، حمیدرضا ذبیحی، (1395). تاثیرمنابع کودی مختلف و اسید هیومیک برخصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی اکسیدان دانه زیره سیاه Bunium persicum Boiss.))، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 29(113)، 87-104. magiran.com/p1736815
Sayed Mojtaba Nourihoseini, Reza Khorassani , Alireza Astaraei, Parviz Rezvani Moghadam, Hamidreza Zabihi, (2017). Effect of Different Fertilizer Resources and Humic acid on some Morphological Criteria,Yield and Antioxidant Activity of Black Zira Seed (Bunium persicum Boiss), Journal of Applied Crop Research, 29(113), 87-104. magiran.com/p1736815
سیدمجتبی نوری حسینی، رضا خراسانی، علیرضا آستارایی، پرویز رضوانی مقدم، حمیدرضا ذبیحی، تاثیرمنابع کودی مختلف و اسید هیومیک برخصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی اکسیدان دانه زیره سیاه Bunium persicum Boiss.)). فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 1395؛ 29(113): 87-104. magiran.com/p1736815
Sayed Mojtaba Nourihoseini, Reza Khorassani , Alireza Astaraei, Parviz Rezvani Moghadam, Hamidreza Zabihi, Effect of Different Fertilizer Resources and Humic acid on some Morphological Criteria,Yield and Antioxidant Activity of Black Zira Seed (Bunium persicum Boiss), Journal of Applied Crop Research, 2017; 29(113): 87-104. magiran.com/p1736815
سیدمجتبی نوری حسینی، رضا خراسانی، علیرضا آستارایی، پرویز رضوانی مقدم، حمیدرضا ذبیحی، "تاثیرمنابع کودی مختلف و اسید هیومیک برخصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی اکسیدان دانه زیره سیاه Bunium persicum Boiss.))"، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی 29، شماره 113 (1395): 87-104. magiran.com/p1736815
Sayed Mojtaba Nourihoseini, Reza Khorassani , Alireza Astaraei, Parviz Rezvani Moghadam, Hamidreza Zabihi, "Effect of Different Fertilizer Resources and Humic acid on some Morphological Criteria,Yield and Antioxidant Activity of Black Zira Seed (Bunium persicum Boiss)", Journal of Applied Crop Research 29, no.113 (2017): 87-104. magiran.com/p1736815
سیدمجتبی نوری حسینی، رضا خراسانی، علیرضا آستارایی، پرویز رضوانی مقدم، حمیدرضا ذبیحی، (1395). 'تاثیرمنابع کودی مختلف و اسید هیومیک برخصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی اکسیدان دانه زیره سیاه Bunium persicum Boiss.))'، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 29(113)، صص.87-104. magiran.com/p1736815
Sayed Mojtaba Nourihoseini, Reza Khorassani , Alireza Astaraei, Parviz Rezvani Moghadam, Hamidreza Zabihi, (2017). 'Effect of Different Fertilizer Resources and Humic acid on some Morphological Criteria,Yield and Antioxidant Activity of Black Zira Seed (Bunium persicum Boiss)', Journal of Applied Crop Research, 29(113), pp.87-104. magiran.com/p1736815
سیدمجتبی نوری حسینی؛ رضا خراسانی؛ علیرضا آستارایی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمیدرضا ذبیحی. "تاثیرمنابع کودی مختلف و اسید هیومیک برخصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی اکسیدان دانه زیره سیاه Bunium persicum Boiss.))". فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 29 ،113 ، 1395، 87-104. magiran.com/p1736815
Sayed Mojtaba Nourihoseini; Reza Khorassani ; Alireza Astaraei; Parviz Rezvani Moghadam; Hamidreza Zabihi. "Effect of Different Fertilizer Resources and Humic acid on some Morphological Criteria,Yield and Antioxidant Activity of Black Zira Seed (Bunium persicum Boiss)", Journal of Applied Crop Research, 29, 113, 2017, 87-104. magiran.com/p1736815
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال