ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاوه لیموچی، مهرداد یارنیا ، سید عطاءالله سیادت، ورهرام رشیدی، عبدالعلی گیلانی، (1395). اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج هوازی در شمال خوزستان، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 29(113)، 60-71. magiran.com/p1736818
K. Limouchi, M. Yarnia , (2017). The effect of drought stress on the yield stability and grain field elements of aerobic rice genotype in the north of khouzestan, Journal of Applied Crop Research, 29(113), 60-71. magiran.com/p1736818
کاوه لیموچی، مهرداد یارنیا ، سید عطاءالله سیادت، ورهرام رشیدی، عبدالعلی گیلانی، اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج هوازی در شمال خوزستان. فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 1395؛ 29(113): 60-71. magiran.com/p1736818
K. Limouchi, M. Yarnia , The effect of drought stress on the yield stability and grain field elements of aerobic rice genotype in the north of khouzestan, Journal of Applied Crop Research, 2017; 29(113): 60-71. magiran.com/p1736818
کاوه لیموچی، مهرداد یارنیا ، سید عطاءالله سیادت، ورهرام رشیدی، عبدالعلی گیلانی، "اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج هوازی در شمال خوزستان"، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی 29، شماره 113 (1395): 60-71. magiran.com/p1736818
K. Limouchi, M. Yarnia , "The effect of drought stress on the yield stability and grain field elements of aerobic rice genotype in the north of khouzestan", Journal of Applied Crop Research 29, no.113 (2017): 60-71. magiran.com/p1736818
کاوه لیموچی، مهرداد یارنیا ، سید عطاءالله سیادت، ورهرام رشیدی، عبدالعلی گیلانی، (1395). 'اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج هوازی در شمال خوزستان'، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 29(113)، صص.60-71. magiran.com/p1736818
K. Limouchi, M. Yarnia , (2017). 'The effect of drought stress on the yield stability and grain field elements of aerobic rice genotype in the north of khouzestan', Journal of Applied Crop Research, 29(113), pp.60-71. magiran.com/p1736818
کاوه لیموچی؛ مهرداد یارنیا ؛ سید عطاءالله سیادت؛ ورهرام رشیدی؛ عبدالعلی گیلانی. "اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج هوازی در شمال خوزستان". فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 29 ،113 ، 1395، 60-71. magiran.com/p1736818
K. Limouchi; M. Yarnia . "The effect of drought stress on the yield stability and grain field elements of aerobic rice genotype in the north of khouzestan", Journal of Applied Crop Research, 29, 113, 2017, 60-71. magiran.com/p1736818
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال