ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا محمدی، محمد آرمیون، بهزاد صادق زاده، صابر گلکاری، غلامرضا خلیل زاده، حسن احمدی، غلامرضا عابدی اصل، مسعود اسکندری تربقان، (1395). ارزیابی پایداری عملکرد دانه و سازگاری لاین های اصلاحی گندم دوروم دیم، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 29(113)، 25-42. magiran.com/p1736820
Reza Mohammadi , Mohammad Armion, Behzad Sadeghzadeh, Saber Golkari, Gholam Reza Khalilzadeh, Hasan Ahmadi, Gholam Reza Abedi-Asl, Masoud Eskandari Torbaghan, (2017). Assessment of grain yield stability and adaptability of ranfed durum wheat breeding lines, Journal of Applied Crop Research, 29(113), 25-42. magiran.com/p1736820
رضا محمدی، محمد آرمیون، بهزاد صادق زاده، صابر گلکاری، غلامرضا خلیل زاده، حسن احمدی، غلامرضا عابدی اصل، مسعود اسکندری تربقان، ارزیابی پایداری عملکرد دانه و سازگاری لاین های اصلاحی گندم دوروم دیم. فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 1395؛ 29(113): 25-42. magiran.com/p1736820
Reza Mohammadi , Mohammad Armion, Behzad Sadeghzadeh, Saber Golkari, Gholam Reza Khalilzadeh, Hasan Ahmadi, Gholam Reza Abedi-Asl, Masoud Eskandari Torbaghan, Assessment of grain yield stability and adaptability of ranfed durum wheat breeding lines, Journal of Applied Crop Research, 2017; 29(113): 25-42. magiran.com/p1736820
رضا محمدی، محمد آرمیون، بهزاد صادق زاده، صابر گلکاری، غلامرضا خلیل زاده، حسن احمدی، غلامرضا عابدی اصل، مسعود اسکندری تربقان، "ارزیابی پایداری عملکرد دانه و سازگاری لاین های اصلاحی گندم دوروم دیم"، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی 29، شماره 113 (1395): 25-42. magiran.com/p1736820
Reza Mohammadi , Mohammad Armion, Behzad Sadeghzadeh, Saber Golkari, Gholam Reza Khalilzadeh, Hasan Ahmadi, Gholam Reza Abedi-Asl, Masoud Eskandari Torbaghan, "Assessment of grain yield stability and adaptability of ranfed durum wheat breeding lines", Journal of Applied Crop Research 29, no.113 (2017): 25-42. magiran.com/p1736820
رضا محمدی، محمد آرمیون، بهزاد صادق زاده، صابر گلکاری، غلامرضا خلیل زاده، حسن احمدی، غلامرضا عابدی اصل، مسعود اسکندری تربقان، (1395). 'ارزیابی پایداری عملکرد دانه و سازگاری لاین های اصلاحی گندم دوروم دیم'، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 29(113)، صص.25-42. magiran.com/p1736820
Reza Mohammadi , Mohammad Armion, Behzad Sadeghzadeh, Saber Golkari, Gholam Reza Khalilzadeh, Hasan Ahmadi, Gholam Reza Abedi-Asl, Masoud Eskandari Torbaghan, (2017). 'Assessment of grain yield stability and adaptability of ranfed durum wheat breeding lines', Journal of Applied Crop Research, 29(113), pp.25-42. magiran.com/p1736820
رضا محمدی؛ محمد آرمیون؛ بهزاد صادق زاده؛ صابر گلکاری؛ غلامرضا خلیل زاده؛ حسن احمدی؛ غلامرضا عابدی اصل؛ مسعود اسکندری تربقان. "ارزیابی پایداری عملکرد دانه و سازگاری لاین های اصلاحی گندم دوروم دیم". فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 29 ،113 ، 1395، 25-42. magiran.com/p1736820
Reza Mohammadi ; Mohammad Armion; Behzad Sadeghzadeh; Saber Golkari; Gholam Reza Khalilzadeh; Hasan Ahmadi; Gholam Reza Abedi-Asl; Masoud Eskandari Torbaghan. "Assessment of grain yield stability and adaptability of ranfed durum wheat breeding lines", Journal of Applied Crop Research, 29, 113, 2017, 25-42. magiran.com/p1736820
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال