ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهیار فلاح، لیلا باقری، علیرضا نبی پور، (1395). انتخاب ژنوتیپ های برتر در نسل چهارم موتانت های ارقام برنج طارم محلی، حسنی و عنبربو، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 29(113)، 1-12. magiran.com/p1736823
Allahyar Fallah , Leila Bagheri, (2017). Selection of improved genotypes in M4 mutants of Tarom Mahalli, Hasani and Anbarboo local varieties, Journal of Applied Crop Research, 29(113), 1-12. magiran.com/p1736823
الهیار فلاح، لیلا باقری، علیرضا نبی پور، انتخاب ژنوتیپ های برتر در نسل چهارم موتانت های ارقام برنج طارم محلی، حسنی و عنبربو. فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 1395؛ 29(113): 1-12. magiran.com/p1736823
Allahyar Fallah , Leila Bagheri, Selection of improved genotypes in M4 mutants of Tarom Mahalli, Hasani and Anbarboo local varieties, Journal of Applied Crop Research, 2017; 29(113): 1-12. magiran.com/p1736823
الهیار فلاح، لیلا باقری، علیرضا نبی پور، "انتخاب ژنوتیپ های برتر در نسل چهارم موتانت های ارقام برنج طارم محلی، حسنی و عنبربو"، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی 29، شماره 113 (1395): 1-12. magiran.com/p1736823
Allahyar Fallah , Leila Bagheri, "Selection of improved genotypes in M4 mutants of Tarom Mahalli, Hasani and Anbarboo local varieties", Journal of Applied Crop Research 29, no.113 (2017): 1-12. magiran.com/p1736823
الهیار فلاح، لیلا باقری، علیرضا نبی پور، (1395). 'انتخاب ژنوتیپ های برتر در نسل چهارم موتانت های ارقام برنج طارم محلی، حسنی و عنبربو'، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 29(113)، صص.1-12. magiran.com/p1736823
Allahyar Fallah , Leila Bagheri, (2017). 'Selection of improved genotypes in M4 mutants of Tarom Mahalli, Hasani and Anbarboo local varieties', Journal of Applied Crop Research, 29(113), pp.1-12. magiran.com/p1736823
الهیار فلاح؛ لیلا باقری؛ علیرضا نبی پور. "انتخاب ژنوتیپ های برتر در نسل چهارم موتانت های ارقام برنج طارم محلی، حسنی و عنبربو". فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 29 ،113 ، 1395، 1-12. magiran.com/p1736823
Allahyar Fallah ; Leila Bagheri. "Selection of improved genotypes in M4 mutants of Tarom Mahalli, Hasani and Anbarboo local varieties", Journal of Applied Crop Research, 29, 113, 2017, 1-12. magiran.com/p1736823
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال