ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدتقی قانعیان، معصومه طباطبایی، محمدحسن احرامپوش، محمدرضا نفیسی، محسن امراللهی، محمود تقوی، (1396). بررسی کارایی فرایند اکسایش فتوشیمیایی با استفاده از S2O8/UV در حذف 2،4- دی کلروفنوکسی استیک اسید از محلول های آبی، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 24(3)، 197-203. magiran.com/p1736907
Mohammad Taghi Ghaneian, Masoumeh Tabatabaee, Mohammad Hasan Ehrampush, Mohammadreza Nafisi, Mohsen Amrollahi, Mahmoud Taghavi , (2017). Survey of photochemical oxidation efficiency of 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid using S2O8/UV from aqueous solution, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 24(3), 197-203. magiran.com/p1736907
محمدتقی قانعیان، معصومه طباطبایی، محمدحسن احرامپوش، محمدرضا نفیسی، محسن امراللهی، محمود تقوی، بررسی کارایی فرایند اکسایش فتوشیمیایی با استفاده از S2O8/UV در حذف 2،4- دی کلروفنوکسی استیک اسید از محلول های آبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1396؛ 24(3): 197-203. magiran.com/p1736907
Mohammad Taghi Ghaneian, Masoumeh Tabatabaee, Mohammad Hasan Ehrampush, Mohammadreza Nafisi, Mohsen Amrollahi, Mahmoud Taghavi , Survey of photochemical oxidation efficiency of 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid using S2O8/UV from aqueous solution, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2017; 24(3): 197-203. magiran.com/p1736907
محمدتقی قانعیان، معصومه طباطبایی، محمدحسن احرامپوش، محمدرضا نفیسی، محسن امراللهی، محمود تقوی، "بررسی کارایی فرایند اکسایش فتوشیمیایی با استفاده از S2O8/UV در حذف 2،4- دی کلروفنوکسی استیک اسید از محلول های آبی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 24، شماره 3 (1396): 197-203. magiran.com/p1736907
Mohammad Taghi Ghaneian, Masoumeh Tabatabaee, Mohammad Hasan Ehrampush, Mohammadreza Nafisi, Mohsen Amrollahi, Mahmoud Taghavi , "Survey of photochemical oxidation efficiency of 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid using S2O8/UV from aqueous solution", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 24, no.3 (2017): 197-203. magiran.com/p1736907
محمدتقی قانعیان، معصومه طباطبایی، محمدحسن احرامپوش، محمدرضا نفیسی، محسن امراللهی، محمود تقوی، (1396). 'بررسی کارایی فرایند اکسایش فتوشیمیایی با استفاده از S2O8/UV در حذف 2،4- دی کلروفنوکسی استیک اسید از محلول های آبی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 24(3)، صص.197-203. magiran.com/p1736907
Mohammad Taghi Ghaneian, Masoumeh Tabatabaee, Mohammad Hasan Ehrampush, Mohammadreza Nafisi, Mohsen Amrollahi, Mahmoud Taghavi , (2017). 'Survey of photochemical oxidation efficiency of 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid using S2O8/UV from aqueous solution', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 24(3), pp.197-203. magiran.com/p1736907
محمدتقی قانعیان؛ معصومه طباطبایی؛ محمدحسن احرامپوش؛ محمدرضا نفیسی؛ محسن امراللهی؛ محمود تقوی. "بررسی کارایی فرایند اکسایش فتوشیمیایی با استفاده از S2O8/UV در حذف 2،4- دی کلروفنوکسی استیک اسید از محلول های آبی". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 24 ،3 ، 1396، 197-203. magiran.com/p1736907
Mohammad Taghi Ghaneian; Masoumeh Tabatabaee; Mohammad Hasan Ehrampush; Mohammadreza Nafisi; Mohsen Amrollahi; Mahmoud Taghavi . "Survey of photochemical oxidation efficiency of 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid using S2O8/UV from aqueous solution", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 24, 3, 2017, 197-203. magiran.com/p1736907
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال