ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ژاله نوروزیفر، زهرا هوشمندی، محبوبه سترکی، (1396). اثر نانوذره Fe2O4Zn (اکسید آهن-روی) بر هورمون های تیروییدی و ارزیابی تغییرات بافت تیرویید در رت های نر، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 24(3)، 157-164. magiran.com/p1736913
Zhaleh Noroozifar, Zahra Hoshmandi , Mahbubeh Setorki, (2017). The Effects of Fe2O4Zn Nanoparticles on Thyroid Hormones and Evaluation of Changes Tissue Thyroid in Male Rat, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 24(3), 157-164. magiran.com/p1736913
ژاله نوروزیفر، زهرا هوشمندی، محبوبه سترکی، اثر نانوذره Fe2O4Zn (اکسید آهن-روی) بر هورمون های تیروییدی و ارزیابی تغییرات بافت تیرویید در رت های نر. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1396؛ 24(3): 157-164. magiran.com/p1736913
Zhaleh Noroozifar, Zahra Hoshmandi , Mahbubeh Setorki, The Effects of Fe2O4Zn Nanoparticles on Thyroid Hormones and Evaluation of Changes Tissue Thyroid in Male Rat, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2017; 24(3): 157-164. magiran.com/p1736913
ژاله نوروزیفر، زهرا هوشمندی، محبوبه سترکی، "اثر نانوذره Fe2O4Zn (اکسید آهن-روی) بر هورمون های تیروییدی و ارزیابی تغییرات بافت تیرویید در رت های نر"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 24، شماره 3 (1396): 157-164. magiran.com/p1736913
Zhaleh Noroozifar, Zahra Hoshmandi , Mahbubeh Setorki, "The Effects of Fe2O4Zn Nanoparticles on Thyroid Hormones and Evaluation of Changes Tissue Thyroid in Male Rat", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 24, no.3 (2017): 157-164. magiran.com/p1736913
ژاله نوروزیفر، زهرا هوشمندی، محبوبه سترکی، (1396). 'اثر نانوذره Fe2O4Zn (اکسید آهن-روی) بر هورمون های تیروییدی و ارزیابی تغییرات بافت تیرویید در رت های نر'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 24(3)، صص.157-164. magiran.com/p1736913
Zhaleh Noroozifar, Zahra Hoshmandi , Mahbubeh Setorki, (2017). 'The Effects of Fe2O4Zn Nanoparticles on Thyroid Hormones and Evaluation of Changes Tissue Thyroid in Male Rat', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 24(3), pp.157-164. magiran.com/p1736913
ژاله نوروزیفر؛ زهرا هوشمندی؛ محبوبه سترکی. "اثر نانوذره Fe2O4Zn (اکسید آهن-روی) بر هورمون های تیروییدی و ارزیابی تغییرات بافت تیرویید در رت های نر". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 24 ،3 ، 1396، 157-164. magiran.com/p1736913
Zhaleh Noroozifar; Zahra Hoshmandi ; Mahbubeh Setorki. "The Effects of Fe2O4Zn Nanoparticles on Thyroid Hormones and Evaluation of Changes Tissue Thyroid in Male Rat", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 24, 3, 2017, 157-164. magiran.com/p1736913
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال