ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم ویسکرمی، مهین منصوری اصفهانی ، مهدی نصیری سروی، (1396). مشخصه یابی مونت موریلونیت در فرآیند خالص سازی برای تولید نانورس، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 25(3)، 557-566. magiran.com/p1736960
Maryam Veiskarami, Mahin Mansouri Esfahani , Mahdi Nasiri Sarvi, (2017). Qualification of montmorillonite purification process for nanoclay production, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 25(3), 557-566. magiran.com/p1736960
مریم ویسکرمی، مهین منصوری اصفهانی ، مهدی نصیری سروی، مشخصه یابی مونت موریلونیت در فرآیند خالص سازی برای تولید نانورس. مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 1396؛ 25(3): 557-566. magiran.com/p1736960
Maryam Veiskarami, Mahin Mansouri Esfahani , Mahdi Nasiri Sarvi, Qualification of montmorillonite purification process for nanoclay production, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 2017; 25(3): 557-566. magiran.com/p1736960
مریم ویسکرمی، مهین منصوری اصفهانی ، مهدی نصیری سروی، "مشخصه یابی مونت موریلونیت در فرآیند خالص سازی برای تولید نانورس"، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 25، شماره 3 (1396): 557-566. magiran.com/p1736960
Maryam Veiskarami, Mahin Mansouri Esfahani , Mahdi Nasiri Sarvi, "Qualification of montmorillonite purification process for nanoclay production", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 25, no.3 (2017): 557-566. magiran.com/p1736960
مریم ویسکرمی، مهین منصوری اصفهانی ، مهدی نصیری سروی، (1396). 'مشخصه یابی مونت موریلونیت در فرآیند خالص سازی برای تولید نانورس'، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 25(3)، صص.557-566. magiran.com/p1736960
Maryam Veiskarami, Mahin Mansouri Esfahani , Mahdi Nasiri Sarvi, (2017). 'Qualification of montmorillonite purification process for nanoclay production', Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 25(3), pp.557-566. magiran.com/p1736960
مریم ویسکرمی؛ مهین منصوری اصفهانی ؛ مهدی نصیری سروی. "مشخصه یابی مونت موریلونیت در فرآیند خالص سازی برای تولید نانورس". مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 25 ،3 ، 1396، 557-566. magiran.com/p1736960
Maryam Veiskarami; Mahin Mansouri Esfahani ; Mahdi Nasiri Sarvi. "Qualification of montmorillonite purification process for nanoclay production", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 25, 3, 2017, 557-566. magiran.com/p1736960
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال