ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا رنجبر نایینی، علی اصغر سعیدی، یاسر حریری، محمد امینیان فر، (1396). بررسی سطح آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت B در دانشجویان جدیدالورود یکی از دانشگاه های نظامی تهران، فصلنامه ابن سینا، 19(2)، 82-84. magiran.com/p1737018
Ar Ranjbarnaeeni, Ali Asghar Saedi, Yaser Hariri, M. Amininafar, (2017). Hepatitis B antibody among recruits of a military university in Tehran, EBNESINA, 19(2), 82-84. magiran.com/p1737018
علیرضا رنجبر نایینی، علی اصغر سعیدی، یاسر حریری، محمد امینیان فر، بررسی سطح آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت B در دانشجویان جدیدالورود یکی از دانشگاه های نظامی تهران. فصلنامه ابن سینا، 1396؛ 19(2): 82-84. magiran.com/p1737018
Ar Ranjbarnaeeni, Ali Asghar Saedi, Yaser Hariri, M. Amininafar, Hepatitis B antibody among recruits of a military university in Tehran, EBNESINA, 2017; 19(2): 82-84. magiran.com/p1737018
علیرضا رنجبر نایینی، علی اصغر سعیدی، یاسر حریری، محمد امینیان فر، "بررسی سطح آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت B در دانشجویان جدیدالورود یکی از دانشگاه های نظامی تهران"، فصلنامه ابن سینا 19، شماره 2 (1396): 82-84. magiran.com/p1737018
Ar Ranjbarnaeeni, Ali Asghar Saedi, Yaser Hariri, M. Amininafar, "Hepatitis B antibody among recruits of a military university in Tehran", EBNESINA 19, no.2 (2017): 82-84. magiran.com/p1737018
علیرضا رنجبر نایینی، علی اصغر سعیدی، یاسر حریری، محمد امینیان فر، (1396). 'بررسی سطح آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت B در دانشجویان جدیدالورود یکی از دانشگاه های نظامی تهران'، فصلنامه ابن سینا، 19(2)، صص.82-84. magiran.com/p1737018
Ar Ranjbarnaeeni, Ali Asghar Saedi, Yaser Hariri, M. Amininafar, (2017). 'Hepatitis B antibody among recruits of a military university in Tehran', EBNESINA, 19(2), pp.82-84. magiran.com/p1737018
علیرضا رنجبر نایینی؛ علی اصغر سعیدی؛ یاسر حریری؛ محمد امینیان فر. "بررسی سطح آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت B در دانشجویان جدیدالورود یکی از دانشگاه های نظامی تهران". فصلنامه ابن سینا، 19 ،2 ، 1396، 82-84. magiran.com/p1737018
Ar Ranjbarnaeeni; Ali Asghar Saedi; Yaser Hariri; M. Amininafar. "Hepatitis B antibody among recruits of a military university in Tehran", EBNESINA, 19, 2, 2017, 82-84. magiran.com/p1737018
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال