ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب ابراهیم پور، مقصود پیری، حسن متین همایی، پروین فرزانگی، (1396). تاثیر پیش آماده سازی فعالیت ورزشی بر میزان اینترلوکین 6 و 10 بافت قلبی در موش های مبتلا به سرطان پستان، فصلنامه ابن سینا، 19(2)، 4-11. magiran.com/p1737028
Z. Ebrahimpur, M. Peeri, H. Matin Homaee, P. Farzanegi, (2017). Effects of exercise preconditioning on the levels of interleukin-6 and 10 of Myocardial in mice with breast cancer, EBNESINA, 19(2), 4-11. magiran.com/p1737028
زینب ابراهیم پور، مقصود پیری، حسن متین همایی، پروین فرزانگی، تاثیر پیش آماده سازی فعالیت ورزشی بر میزان اینترلوکین 6 و 10 بافت قلبی در موش های مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه ابن سینا، 1396؛ 19(2): 4-11. magiran.com/p1737028
Z. Ebrahimpur, M. Peeri, H. Matin Homaee, P. Farzanegi, Effects of exercise preconditioning on the levels of interleukin-6 and 10 of Myocardial in mice with breast cancer, EBNESINA, 2017; 19(2): 4-11. magiran.com/p1737028
زینب ابراهیم پور، مقصود پیری، حسن متین همایی، پروین فرزانگی، "تاثیر پیش آماده سازی فعالیت ورزشی بر میزان اینترلوکین 6 و 10 بافت قلبی در موش های مبتلا به سرطان پستان"، فصلنامه ابن سینا 19، شماره 2 (1396): 4-11. magiran.com/p1737028
Z. Ebrahimpur, M. Peeri, H. Matin Homaee, P. Farzanegi, "Effects of exercise preconditioning on the levels of interleukin-6 and 10 of Myocardial in mice with breast cancer", EBNESINA 19, no.2 (2017): 4-11. magiran.com/p1737028
زینب ابراهیم پور، مقصود پیری، حسن متین همایی، پروین فرزانگی، (1396). 'تاثیر پیش آماده سازی فعالیت ورزشی بر میزان اینترلوکین 6 و 10 بافت قلبی در موش های مبتلا به سرطان پستان'، فصلنامه ابن سینا، 19(2)، صص.4-11. magiran.com/p1737028
Z. Ebrahimpur, M. Peeri, H. Matin Homaee, P. Farzanegi, (2017). 'Effects of exercise preconditioning on the levels of interleukin-6 and 10 of Myocardial in mice with breast cancer', EBNESINA, 19(2), pp.4-11. magiran.com/p1737028
زینب ابراهیم پور؛ مقصود پیری؛ حسن متین همایی؛ پروین فرزانگی. "تاثیر پیش آماده سازی فعالیت ورزشی بر میزان اینترلوکین 6 و 10 بافت قلبی در موش های مبتلا به سرطان پستان". فصلنامه ابن سینا، 19 ،2 ، 1396، 4-11. magiran.com/p1737028
Z. Ebrahimpur; M. Peeri; H. Matin Homaee; P. Farzanegi. "Effects of exercise preconditioning on the levels of interleukin-6 and 10 of Myocardial in mice with breast cancer", EBNESINA, 19, 2, 2017, 4-11. magiran.com/p1737028
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال