ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره توسلی زنجانی، فاطمه محمدی، سیده آمنه مطلبی، محمود علیپور حیدری، (1396). کیفیت زندگی کم بینایان سالمند مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی بیمارستان بوعلی سینا شهر قزوین، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 15(5)، 376-385. magiran.com/p1737534
Zohreh Tavasoli Zanjani, Fatemeh Mohammadi, Seyedeh Ameneh Motalebi , Mahmud Alipour Heydari, (2017). QUALITY OF LIFE AMONG ELDERLY WITH VISUAL IMPAIRMENT REFERRING TO BOOALI SINA HOSPITAL, QAZVIN, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 15(5), 376-385. magiran.com/p1737534
زهره توسلی زنجانی، فاطمه محمدی، سیده آمنه مطلبی، محمود علیپور حیدری، کیفیت زندگی کم بینایان سالمند مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی بیمارستان بوعلی سینا شهر قزوین. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1396؛ 15(5): 376-385. magiran.com/p1737534
Zohreh Tavasoli Zanjani, Fatemeh Mohammadi, Seyedeh Ameneh Motalebi , Mahmud Alipour Heydari, QUALITY OF LIFE AMONG ELDERLY WITH VISUAL IMPAIRMENT REFERRING TO BOOALI SINA HOSPITAL, QAZVIN, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2017; 15(5): 376-385. magiran.com/p1737534
زهره توسلی زنجانی، فاطمه محمدی، سیده آمنه مطلبی، محمود علیپور حیدری، "کیفیت زندگی کم بینایان سالمند مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی بیمارستان بوعلی سینا شهر قزوین"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 15، شماره 5 (1396): 376-385. magiran.com/p1737534
Zohreh Tavasoli Zanjani, Fatemeh Mohammadi, Seyedeh Ameneh Motalebi , Mahmud Alipour Heydari, "QUALITY OF LIFE AMONG ELDERLY WITH VISUAL IMPAIRMENT REFERRING TO BOOALI SINA HOSPITAL, QAZVIN", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 15, no.5 (2017): 376-385. magiran.com/p1737534
زهره توسلی زنجانی، فاطمه محمدی، سیده آمنه مطلبی، محمود علیپور حیدری، (1396). 'کیفیت زندگی کم بینایان سالمند مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی بیمارستان بوعلی سینا شهر قزوین'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 15(5)، صص.376-385. magiran.com/p1737534
Zohreh Tavasoli Zanjani, Fatemeh Mohammadi, Seyedeh Ameneh Motalebi , Mahmud Alipour Heydari, (2017). 'QUALITY OF LIFE AMONG ELDERLY WITH VISUAL IMPAIRMENT REFERRING TO BOOALI SINA HOSPITAL, QAZVIN', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 15(5), pp.376-385. magiran.com/p1737534
زهره توسلی زنجانی؛ فاطمه محمدی؛ سیده آمنه مطلبی؛ محمود علیپور حیدری. "کیفیت زندگی کم بینایان سالمند مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی بیمارستان بوعلی سینا شهر قزوین". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 15 ،5 ، 1396، 376-385. magiran.com/p1737534
Zohreh Tavasoli Zanjani; Fatemeh Mohammadi; Seyedeh Ameneh Motalebi ; Mahmud Alipour Heydari. "QUALITY OF LIFE AMONG ELDERLY WITH VISUAL IMPAIRMENT REFERRING TO BOOALI SINA HOSPITAL, QAZVIN", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 15, 5, 2017, 376-385. magiran.com/p1737534
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال