ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره افشار، علی اصغر رضوی، محبوبه فرامرزی، صفیه طهماسبی لیمونی، جمشید یزدانی چراتی، (1396). ارزیابی رضایت کاربران از خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27(152)، 185-191. magiran.com/p1737574
Zohreh Afshar, Ali Asghar Razavi, Mahbobeh Faramarzi, Safiyeh Tahmasebi Limooni, Jamshid Yazdani Charati, (2017). Assessment of User Satisfaction on Library Services at Mazandaran University of Medical Sciences, Iran, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 27(152), 185-191. magiran.com/p1737574
زهره افشار، علی اصغر رضوی، محبوبه فرامرزی، صفیه طهماسبی لیمونی، جمشید یزدانی چراتی، ارزیابی رضایت کاربران از خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مازندران. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1396؛ 27(152): 185-191. magiran.com/p1737574
Zohreh Afshar, Ali Asghar Razavi, Mahbobeh Faramarzi, Safiyeh Tahmasebi Limooni, Jamshid Yazdani Charati, Assessment of User Satisfaction on Library Services at Mazandaran University of Medical Sciences, Iran, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2017; 27(152): 185-191. magiran.com/p1737574
زهره افشار، علی اصغر رضوی، محبوبه فرامرزی، صفیه طهماسبی لیمونی، جمشید یزدانی چراتی، "ارزیابی رضایت کاربران از خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مازندران"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 27، شماره 152 (1396): 185-191. magiran.com/p1737574
Zohreh Afshar, Ali Asghar Razavi, Mahbobeh Faramarzi, Safiyeh Tahmasebi Limooni, Jamshid Yazdani Charati, "Assessment of User Satisfaction on Library Services at Mazandaran University of Medical Sciences, Iran", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 27, no.152 (2017): 185-191. magiran.com/p1737574
زهره افشار، علی اصغر رضوی، محبوبه فرامرزی، صفیه طهماسبی لیمونی، جمشید یزدانی چراتی، (1396). 'ارزیابی رضایت کاربران از خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مازندران'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27(152)، صص.185-191. magiran.com/p1737574
Zohreh Afshar, Ali Asghar Razavi, Mahbobeh Faramarzi, Safiyeh Tahmasebi Limooni, Jamshid Yazdani Charati, (2017). 'Assessment of User Satisfaction on Library Services at Mazandaran University of Medical Sciences, Iran', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 27(152), pp.185-191. magiran.com/p1737574
زهره افشار؛ علی اصغر رضوی؛ محبوبه فرامرزی؛ صفیه طهماسبی لیمونی؛ جمشید یزدانی چراتی. "ارزیابی رضایت کاربران از خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مازندران". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27 ،152 ، 1396، 185-191. magiran.com/p1737574
Zohreh Afshar; Ali Asghar Razavi; Mahbobeh Faramarzi; Safiyeh Tahmasebi Limooni; Jamshid Yazdani Charati. "Assessment of User Satisfaction on Library Services at Mazandaran University of Medical Sciences, Iran", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 27, 152, 2017, 185-191. magiran.com/p1737574
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال