ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود نورایی، مریم نباتی، آریا سلیمانی، علیرضا صانعی، ولی الله حبیبی، (1396). نتایج جراحی بیماران مبتلا به میکسوم قلبی: تجربه ده ساله، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27(152)، 88-98. magiran.com/p1737582
Mahmoud Noraei, Maryam Nabati, Aria Soleimani, Alireza Sanei, Valiollah Habibi, (2017). Outcomes of Surgical Resection of Cardiac Myxoma: A Ten-Year Experience, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 27(152), 88-98. magiran.com/p1737582
محمود نورایی، مریم نباتی، آریا سلیمانی، علیرضا صانعی، ولی الله حبیبی، نتایج جراحی بیماران مبتلا به میکسوم قلبی: تجربه ده ساله. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1396؛ 27(152): 88-98. magiran.com/p1737582
Mahmoud Noraei, Maryam Nabati, Aria Soleimani, Alireza Sanei, Valiollah Habibi, Outcomes of Surgical Resection of Cardiac Myxoma: A Ten-Year Experience, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2017; 27(152): 88-98. magiran.com/p1737582
محمود نورایی، مریم نباتی، آریا سلیمانی، علیرضا صانعی، ولی الله حبیبی، "نتایج جراحی بیماران مبتلا به میکسوم قلبی: تجربه ده ساله"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 27، شماره 152 (1396): 88-98. magiran.com/p1737582
Mahmoud Noraei, Maryam Nabati, Aria Soleimani, Alireza Sanei, Valiollah Habibi, "Outcomes of Surgical Resection of Cardiac Myxoma: A Ten-Year Experience", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 27, no.152 (2017): 88-98. magiran.com/p1737582
محمود نورایی، مریم نباتی، آریا سلیمانی، علیرضا صانعی، ولی الله حبیبی، (1396). 'نتایج جراحی بیماران مبتلا به میکسوم قلبی: تجربه ده ساله'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27(152)، صص.88-98. magiran.com/p1737582
Mahmoud Noraei, Maryam Nabati, Aria Soleimani, Alireza Sanei, Valiollah Habibi, (2017). 'Outcomes of Surgical Resection of Cardiac Myxoma: A Ten-Year Experience', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 27(152), pp.88-98. magiran.com/p1737582
محمود نورایی؛ مریم نباتی؛ آریا سلیمانی؛ علیرضا صانعی؛ ولی الله حبیبی. "نتایج جراحی بیماران مبتلا به میکسوم قلبی: تجربه ده ساله". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27 ،152 ، 1396، 88-98. magiran.com/p1737582
Mahmoud Noraei; Maryam Nabati; Aria Soleimani; Alireza Sanei; Valiollah Habibi. "Outcomes of Surgical Resection of Cardiac Myxoma: A Ten-Year Experience", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 27, 152, 2017, 88-98. magiran.com/p1737582
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال