ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا موسوی، بهرام پورقاسم گرگری، مسعود دارابی، ایوب مالک، شاهرخ امیری، یلدا جباری مقدم، امیر مهدی زاده، (1396). الگوی اسیدهای چرب پلاسما و گلبول های قرمز در کودکان پسر مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 39(4)، 78. magiran.com/p1737625
Parisa Mousavi, Bahram Pourghassem Gargari, Masoud Darabi, Ayyoub Malek, Shahrokh Amiri, Yalda Jabbari Moghaddam, Amir Mehdizadeh, (2017). Assessment of plasma and red blood cells fatty acid composition in boys with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 39(4), 78. magiran.com/p1737625
پریسا موسوی، بهرام پورقاسم گرگری، مسعود دارابی، ایوب مالک، شاهرخ امیری، یلدا جباری مقدم، امیر مهدی زاده، الگوی اسیدهای چرب پلاسما و گلبول های قرمز در کودکان پسر مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1396؛ 39(4): 78. magiran.com/p1737625
Parisa Mousavi, Bahram Pourghassem Gargari, Masoud Darabi, Ayyoub Malek, Shahrokh Amiri, Yalda Jabbari Moghaddam, Amir Mehdizadeh, Assessment of plasma and red blood cells fatty acid composition in boys with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2017; 39(4): 78. magiran.com/p1737625
پریسا موسوی، بهرام پورقاسم گرگری، مسعود دارابی، ایوب مالک، شاهرخ امیری، یلدا جباری مقدم، امیر مهدی زاده، "الگوی اسیدهای چرب پلاسما و گلبول های قرمز در کودکان پسر مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 39، شماره 4 (1396): 78. magiran.com/p1737625
Parisa Mousavi, Bahram Pourghassem Gargari, Masoud Darabi, Ayyoub Malek, Shahrokh Amiri, Yalda Jabbari Moghaddam, Amir Mehdizadeh, "Assessment of plasma and red blood cells fatty acid composition in boys with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 39, no.4 (2017): 78. magiran.com/p1737625
پریسا موسوی، بهرام پورقاسم گرگری، مسعود دارابی، ایوب مالک، شاهرخ امیری، یلدا جباری مقدم، امیر مهدی زاده، (1396). 'الگوی اسیدهای چرب پلاسما و گلبول های قرمز در کودکان پسر مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 39(4)، صص.78. magiran.com/p1737625
Parisa Mousavi, Bahram Pourghassem Gargari, Masoud Darabi, Ayyoub Malek, Shahrokh Amiri, Yalda Jabbari Moghaddam, Amir Mehdizadeh, (2017). 'Assessment of plasma and red blood cells fatty acid composition in boys with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 39(4), pp.78. magiran.com/p1737625
پریسا موسوی؛ بهرام پورقاسم گرگری؛ مسعود دارابی؛ ایوب مالک؛ شاهرخ امیری؛ یلدا جباری مقدم؛ امیر مهدی زاده. "الگوی اسیدهای چرب پلاسما و گلبول های قرمز در کودکان پسر مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 39 ،4 ، 1396، 78. magiran.com/p1737625
Parisa Mousavi; Bahram Pourghassem Gargari; Masoud Darabi; Ayyoub Malek; Shahrokh Amiri; Yalda Jabbari Moghaddam; Amir Mehdizadeh. "Assessment of plasma and red blood cells fatty acid composition in boys with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 39, 4, 2017, 78. magiran.com/p1737625
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال