ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عادل زاهد بابلان، غفار کریمیان پور، ادریس دشتی، (1396). نقش کیفیت زندگی در مدرسه و خودپنداره تحصیلی در اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی شهرستان ثلاث باباجانی، نشریه رویکردهای نوین آموزشی، 12(1)، 75-91. magiran.com/p1737704
A. Zahed Babolan, Gh. Karimianpour, A. Dashti, (2017). Role of Life Quality in School and Academic Self-Concept on Academic Engagement in Salas babajani fifth and Sixth Grade Students, New Educational Approaches, 12(1), 75-91. magiran.com/p1737704
عادل زاهد بابلان، غفار کریمیان پور، ادریس دشتی، نقش کیفیت زندگی در مدرسه و خودپنداره تحصیلی در اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی شهرستان ثلاث باباجانی. نشریه رویکردهای نوین آموزشی، 1396؛ 12(1): 75-91. magiran.com/p1737704
A. Zahed Babolan, Gh. Karimianpour, A. Dashti, Role of Life Quality in School and Academic Self-Concept on Academic Engagement in Salas babajani fifth and Sixth Grade Students, New Educational Approaches, 2017; 12(1): 75-91. magiran.com/p1737704
عادل زاهد بابلان، غفار کریمیان پور، ادریس دشتی، "نقش کیفیت زندگی در مدرسه و خودپنداره تحصیلی در اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی شهرستان ثلاث باباجانی"، نشریه رویکردهای نوین آموزشی 12، شماره 1 (1396): 75-91. magiran.com/p1737704
A. Zahed Babolan, Gh. Karimianpour, A. Dashti, "Role of Life Quality in School and Academic Self-Concept on Academic Engagement in Salas babajani fifth and Sixth Grade Students", New Educational Approaches 12, no.1 (2017): 75-91. magiran.com/p1737704
عادل زاهد بابلان، غفار کریمیان پور، ادریس دشتی، (1396). 'نقش کیفیت زندگی در مدرسه و خودپنداره تحصیلی در اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی شهرستان ثلاث باباجانی'، نشریه رویکردهای نوین آموزشی، 12(1)، صص.75-91. magiran.com/p1737704
A. Zahed Babolan, Gh. Karimianpour, A. Dashti, (2017). 'Role of Life Quality in School and Academic Self-Concept on Academic Engagement in Salas babajani fifth and Sixth Grade Students', New Educational Approaches, 12(1), pp.75-91. magiran.com/p1737704
عادل زاهد بابلان؛ غفار کریمیان پور؛ ادریس دشتی. "نقش کیفیت زندگی در مدرسه و خودپنداره تحصیلی در اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی شهرستان ثلاث باباجانی". نشریه رویکردهای نوین آموزشی، 12 ،1 ، 1396، 75-91. magiran.com/p1737704
A. Zahed Babolan; Gh. Karimianpour; A. Dashti. "Role of Life Quality in School and Academic Self-Concept on Academic Engagement in Salas babajani fifth and Sixth Grade Students", New Educational Approaches, 12, 1, 2017, 75-91. magiran.com/p1737704
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال