ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه اعلم الهدی، سید محمد میرکاظمی، طاهره شاهجویی، نیلوفر بنویدی، (1396). بررسی تشکیل فازها، خواص مغناطیسی و ریزساختار نانوذرات نیکل فریت سنتز شده با سل- ژل خود احتراقی، فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی، 36(2)، 47-54. magiran.com/p1737889
Dr S. Alamolhoda, Dr S. M. Mirkazemi, T. Shahjooyi, N. Benvidi, (2017). Evaluating Phase Constituents, Magnetic Properties and Microstructure of Nickel Ferrite Nanoparticles Synthesized by Sol-Gel Auto-Combustion, Journal of Advanced Materials in Engineering, 36(2), 47-54. magiran.com/p1737889
سمیه اعلم الهدی، سید محمد میرکاظمی، طاهره شاهجویی، نیلوفر بنویدی، بررسی تشکیل فازها، خواص مغناطیسی و ریزساختار نانوذرات نیکل فریت سنتز شده با سل- ژل خود احتراقی. فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی، 1396؛ 36(2): 47-54. magiran.com/p1737889
Dr S. Alamolhoda, Dr S. M. Mirkazemi, T. Shahjooyi, N. Benvidi, Evaluating Phase Constituents, Magnetic Properties and Microstructure of Nickel Ferrite Nanoparticles Synthesized by Sol-Gel Auto-Combustion, Journal of Advanced Materials in Engineering, 2017; 36(2): 47-54. magiran.com/p1737889
سمیه اعلم الهدی، سید محمد میرکاظمی، طاهره شاهجویی، نیلوفر بنویدی، "بررسی تشکیل فازها، خواص مغناطیسی و ریزساختار نانوذرات نیکل فریت سنتز شده با سل- ژل خود احتراقی"، فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی 36، شماره 2 (1396): 47-54. magiran.com/p1737889
Dr S. Alamolhoda, Dr S. M. Mirkazemi, T. Shahjooyi, N. Benvidi, "Evaluating Phase Constituents, Magnetic Properties and Microstructure of Nickel Ferrite Nanoparticles Synthesized by Sol-Gel Auto-Combustion", Journal of Advanced Materials in Engineering 36, no.2 (2017): 47-54. magiran.com/p1737889
سمیه اعلم الهدی، سید محمد میرکاظمی، طاهره شاهجویی، نیلوفر بنویدی، (1396). 'بررسی تشکیل فازها، خواص مغناطیسی و ریزساختار نانوذرات نیکل فریت سنتز شده با سل- ژل خود احتراقی'، فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی، 36(2)، صص.47-54. magiran.com/p1737889
Dr S. Alamolhoda, Dr S. M. Mirkazemi, T. Shahjooyi, N. Benvidi, (2017). 'Evaluating Phase Constituents, Magnetic Properties and Microstructure of Nickel Ferrite Nanoparticles Synthesized by Sol-Gel Auto-Combustion', Journal of Advanced Materials in Engineering, 36(2), pp.47-54. magiran.com/p1737889
سمیه اعلم الهدی؛ سید محمد میرکاظمی؛ طاهره شاهجویی؛ نیلوفر بنویدی. "بررسی تشکیل فازها، خواص مغناطیسی و ریزساختار نانوذرات نیکل فریت سنتز شده با سل- ژل خود احتراقی". فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی، 36 ،2 ، 1396، 47-54. magiran.com/p1737889
Dr S. Alamolhoda; Dr S. M. Mirkazemi; T. Shahjooyi; N. Benvidi. "Evaluating Phase Constituents, Magnetic Properties and Microstructure of Nickel Ferrite Nanoparticles Synthesized by Sol-Gel Auto-Combustion", Journal of Advanced Materials in Engineering, 36, 2, 2017, 47-54. magiran.com/p1737889
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال