ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهادر حاجی محمدی، محمد حسن احرام پوش، سیما هاشمی ، سپیده خلعتبری لیماکی، فاطمه زارع، مسلم طاهری سودجانی، (1396). بررسی اثر پرتوالکترونی بر روند تولید آفلاتوکسین B1 در پسته های تلقیح شده با آسپرژیلوس فلاووس، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16(2)، 1-8. magiran.com/p1737900
Bahador Hajimohammadi, Mohammad Hasan Ehrampoush, Sima Hashemi, Sepide Khalatbari Limaki, Fateme Zare, Moslem Taheri Soudjani, (2017). The effect of electron irradiation on aflatoxin B1 in pistachio production process inoculated with Aspergillus flavus, Tolooe Behdasht, 16(2), 1-8. magiran.com/p1737900
بهادر حاجی محمدی، محمد حسن احرام پوش، سیما هاشمی ، سپیده خلعتبری لیماکی، فاطمه زارع، مسلم طاهری سودجانی، بررسی اثر پرتوالکترونی بر روند تولید آفلاتوکسین B1 در پسته های تلقیح شده با آسپرژیلوس فلاووس. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1396؛ 16(2): 1-8. magiran.com/p1737900
Bahador Hajimohammadi, Mohammad Hasan Ehrampoush, Sima Hashemi, Sepide Khalatbari Limaki, Fateme Zare, Moslem Taheri Soudjani, The effect of electron irradiation on aflatoxin B1 in pistachio production process inoculated with Aspergillus flavus, Tolooe Behdasht, 2017; 16(2): 1-8. magiran.com/p1737900
بهادر حاجی محمدی، محمد حسن احرام پوش، سیما هاشمی ، سپیده خلعتبری لیماکی، فاطمه زارع، مسلم طاهری سودجانی، "بررسی اثر پرتوالکترونی بر روند تولید آفلاتوکسین B1 در پسته های تلقیح شده با آسپرژیلوس فلاووس"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 16، شماره 2 (1396): 1-8. magiran.com/p1737900
Bahador Hajimohammadi, Mohammad Hasan Ehrampoush, Sima Hashemi, Sepide Khalatbari Limaki, Fateme Zare, Moslem Taheri Soudjani, "The effect of electron irradiation on aflatoxin B1 in pistachio production process inoculated with Aspergillus flavus", Tolooe Behdasht 16, no.2 (2017): 1-8. magiran.com/p1737900
بهادر حاجی محمدی، محمد حسن احرام پوش، سیما هاشمی ، سپیده خلعتبری لیماکی، فاطمه زارع، مسلم طاهری سودجانی، (1396). 'بررسی اثر پرتوالکترونی بر روند تولید آفلاتوکسین B1 در پسته های تلقیح شده با آسپرژیلوس فلاووس'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16(2)، صص.1-8. magiran.com/p1737900
Bahador Hajimohammadi, Mohammad Hasan Ehrampoush, Sima Hashemi, Sepide Khalatbari Limaki, Fateme Zare, Moslem Taheri Soudjani, (2017). 'The effect of electron irradiation on aflatoxin B1 in pistachio production process inoculated with Aspergillus flavus', Tolooe Behdasht, 16(2), pp.1-8. magiran.com/p1737900
بهادر حاجی محمدی؛ محمد حسن احرام پوش؛ سیما هاشمی ؛ سپیده خلعتبری لیماکی؛ فاطمه زارع؛ مسلم طاهری سودجانی. "بررسی اثر پرتوالکترونی بر روند تولید آفلاتوکسین B1 در پسته های تلقیح شده با آسپرژیلوس فلاووس". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16 ،2 ، 1396، 1-8. magiran.com/p1737900
Bahador Hajimohammadi; Mohammad Hasan Ehrampoush; Sima Hashemi; Sepide Khalatbari Limaki; Fateme Zare; Moslem Taheri Soudjani. "The effect of electron irradiation on aflatoxin B1 in pistachio production process inoculated with Aspergillus flavus", Tolooe Behdasht, 16, 2, 2017, 1-8. magiran.com/p1737900
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال