ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مهدی سلطان دلال ، محمد حسن منزوی پور، حسین معصومی اصل، محمد حسن شیرازی، سارا حاجی خانی، زهرا رجبی، (1396). بررسی فراوانی کمپیلوباکتر در طغیان های ناشی از بیماریهای منتقله از غذا در کشور، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16(2)، 9-19. magiran.com/p1737901
Mohammad Mehdi Soltan Dallal, Mohammad Hasan Monzavipoor, Hossein Masoumi Asl, Dr Mohammad Hasan Shirazi, Sara Hajikhani, Zahra Rajabi, (2017). The Study of Campylobacter Frequency in Foodborne Disease Outbreaks in Iran, Tolooe Behdasht, 16(2), 9-19. magiran.com/p1737901
محمد مهدی سلطان دلال ، محمد حسن منزوی پور، حسین معصومی اصل، محمد حسن شیرازی، سارا حاجی خانی، زهرا رجبی، بررسی فراوانی کمپیلوباکتر در طغیان های ناشی از بیماریهای منتقله از غذا در کشور. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1396؛ 16(2): 9-19. magiran.com/p1737901
Mohammad Mehdi Soltan Dallal, Mohammad Hasan Monzavipoor, Hossein Masoumi Asl, Dr Mohammad Hasan Shirazi, Sara Hajikhani, Zahra Rajabi, The Study of Campylobacter Frequency in Foodborne Disease Outbreaks in Iran, Tolooe Behdasht, 2017; 16(2): 9-19. magiran.com/p1737901
محمد مهدی سلطان دلال ، محمد حسن منزوی پور، حسین معصومی اصل، محمد حسن شیرازی، سارا حاجی خانی، زهرا رجبی، "بررسی فراوانی کمپیلوباکتر در طغیان های ناشی از بیماریهای منتقله از غذا در کشور"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 16، شماره 2 (1396): 9-19. magiran.com/p1737901
Mohammad Mehdi Soltan Dallal, Mohammad Hasan Monzavipoor, Hossein Masoumi Asl, Dr Mohammad Hasan Shirazi, Sara Hajikhani, Zahra Rajabi, "The Study of Campylobacter Frequency in Foodborne Disease Outbreaks in Iran", Tolooe Behdasht 16, no.2 (2017): 9-19. magiran.com/p1737901
محمد مهدی سلطان دلال ، محمد حسن منزوی پور، حسین معصومی اصل، محمد حسن شیرازی، سارا حاجی خانی، زهرا رجبی، (1396). 'بررسی فراوانی کمپیلوباکتر در طغیان های ناشی از بیماریهای منتقله از غذا در کشور'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16(2)، صص.9-19. magiran.com/p1737901
Mohammad Mehdi Soltan Dallal, Mohammad Hasan Monzavipoor, Hossein Masoumi Asl, Dr Mohammad Hasan Shirazi, Sara Hajikhani, Zahra Rajabi, (2017). 'The Study of Campylobacter Frequency in Foodborne Disease Outbreaks in Iran', Tolooe Behdasht, 16(2), pp.9-19. magiran.com/p1737901
محمد مهدی سلطان دلال ؛ محمد حسن منزوی پور؛ حسین معصومی اصل؛ محمد حسن شیرازی؛ سارا حاجی خانی؛ زهرا رجبی. "بررسی فراوانی کمپیلوباکتر در طغیان های ناشی از بیماریهای منتقله از غذا در کشور". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16 ،2 ، 1396، 9-19. magiran.com/p1737901
Mohammad Mehdi Soltan Dallal; Mohammad Hasan Monzavipoor; Hossein Masoumi Asl; Dr Mohammad Hasan Shirazi; Sara Hajikhani; Zahra Rajabi. "The Study of Campylobacter Frequency in Foodborne Disease Outbreaks in Iran", Tolooe Behdasht, 16, 2, 2017, 9-19. magiran.com/p1737901
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال