ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاطفه سادات رضائی طوسی، نوید نصیری زاده ، محمد حسن احرام پوش، (1396). استفاده از عوامل اکسنده با استفاده از تکنیک فراصوت-الکتروشیمی و روش آماری CCD، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16(2)، 20-30. magiran.com/p1737902
Atefeh Sadat Rezaei Tousi, Navid Nasirizadeh, Mohamah Hasan Ehrampush, (2017). Optimization of degration Basic blue 47 dye Without the use of oxidizing agents by ultrasound-electrochemical techniques and central composite design (CCD), Tolooe Behdasht, 16(2), 20-30. magiran.com/p1737902
عاطفه سادات رضائی طوسی، نوید نصیری زاده ، محمد حسن احرام پوش، استفاده از عوامل اکسنده با استفاده از تکنیک فراصوت-الکتروشیمی و روش آماری CCD. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1396؛ 16(2): 20-30. magiran.com/p1737902
Atefeh Sadat Rezaei Tousi, Navid Nasirizadeh, Mohamah Hasan Ehrampush, Optimization of degration Basic blue 47 dye Without the use of oxidizing agents by ultrasound-electrochemical techniques and central composite design (CCD), Tolooe Behdasht, 2017; 16(2): 20-30. magiran.com/p1737902
عاطفه سادات رضائی طوسی، نوید نصیری زاده ، محمد حسن احرام پوش، "استفاده از عوامل اکسنده با استفاده از تکنیک فراصوت-الکتروشیمی و روش آماری CCD"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 16، شماره 2 (1396): 20-30. magiran.com/p1737902
Atefeh Sadat Rezaei Tousi, Navid Nasirizadeh, Mohamah Hasan Ehrampush, "Optimization of degration Basic blue 47 dye Without the use of oxidizing agents by ultrasound-electrochemical techniques and central composite design (CCD)", Tolooe Behdasht 16, no.2 (2017): 20-30. magiran.com/p1737902
عاطفه سادات رضائی طوسی، نوید نصیری زاده ، محمد حسن احرام پوش، (1396). 'استفاده از عوامل اکسنده با استفاده از تکنیک فراصوت-الکتروشیمی و روش آماری CCD'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16(2)، صص.20-30. magiran.com/p1737902
Atefeh Sadat Rezaei Tousi, Navid Nasirizadeh, Mohamah Hasan Ehrampush, (2017). 'Optimization of degration Basic blue 47 dye Without the use of oxidizing agents by ultrasound-electrochemical techniques and central composite design (CCD)', Tolooe Behdasht, 16(2), pp.20-30. magiran.com/p1737902
عاطفه سادات رضائی طوسی؛ نوید نصیری زاده ؛ محمد حسن احرام پوش. "استفاده از عوامل اکسنده با استفاده از تکنیک فراصوت-الکتروشیمی و روش آماری CCD". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16 ،2 ، 1396، 20-30. magiran.com/p1737902
Atefeh Sadat Rezaei Tousi; Navid Nasirizadeh; Mohamah Hasan Ehrampush. "Optimization of degration Basic blue 47 dye Without the use of oxidizing agents by ultrasound-electrochemical techniques and central composite design (CCD)", Tolooe Behdasht, 16, 2, 2017, 20-30. magiran.com/p1737902
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال